Untitled Document

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

Posted by on 11/13/2012
Filed under ประกาศรับสมัครงาน, แจ้งข่าวถึงรพ-สสอ-รพสต

ประมวลคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลาฯ

Posted by on 11/13/2012
Filed under ระเบียบข้อกฎหมาย, แจ้งข่าวถึงรพ-สสอ-รพสต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

Posted by on 11/09/2012
Filed under ประกาศรับสมัครงาน, หนังสือเวียนภายในกลุ่มงาน

ประกาศรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ

Posted by on 10/22/2012
Filed under ประกาศรับสมัครงาน, หนังสือเวียนภายในกลุ่มงาน, แจ้งข่าวถึงรพ-สสอ-รพสต

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

Posted by on 10/22/2012
Filed under ประกาศรับสมัครงาน, แจ้งข่าวถึงรพ-สสอ-รพสต

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงานที่ รพ.หนองบัวแดง

Posted by on 09/23/2012
Filed under ประกาศรับสมัครงาน, หนังสือเวียนภายในกลุ่มงาน, แจ้งข่าวถึงรพ-สสอ-รพสต