Untitled Document

เทคนิค-การประชุม-4

แผนการติดตามประเมินผลงานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอําเภอ จังหวัดชัยภูมิ รอบที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Posted by on 02/01/2018
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

เอกสารประกอบการประชุมประจำเดือน มกราคม 2561

Posted by on 01/30/2018
Filed under ประชุมประจำเดือน, ประชุมประจำเดือนจังหวัด, ผลิตสื่อเผยแพร่, สรุปรายงานผู้บริหาร

เอกสารประกอบการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2560

Posted by on 12/28/2017
Filed under ประชุมประจำเดือน, ประชุมประจำเดือนจังหวัด, ผลิตสื่อเผยแพร่

ดาวน์โหลดหน้าเว็ป

สรุปตัวชี้วัดสำคัญ ในการตรวจราชการและกำกับติดตามในปี 2561

Posted by on 12/21/2017
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

เอกสารประกอบการประชุมประจำเดือน พ.ย. 60

Posted by on 11/30/2017
Filed under ประชุมประจำเดือน, ประชุมประจำเดือนจังหวัด, ผลิตสื่อเผยแพร่

แบบฟอร์มสำรวจ

แบบสำรวจจำนวนจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

Posted by on 11/28/2017
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

ดาวน์โหลดหน้าเว็ป

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดชัยภูมิประจาปีงบประมาณ 2560-2564

Posted by on 11/02/2017
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

เอกสารประกอบการประชุมประจำเดือน ต.ค. 60

Posted by on 10/30/2017
Filed under ประชุมกรรมการบริหารสสจ., ประชุมประจำเดือนจังหวัด, ผลิตสื่อเผยแพร่

ดาวน์โหลดหน้าเว็ป

แบบฟอร์ม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

Posted by on 10/18/2017
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

เอกสารประกอบการประชุมประจำเดือน กันยายน 2560

Posted by on 09/28/2017
Filed under ประชุมประจำเดือน, ประชุมประจำเดือนจังหวัด, ผลิตสื่อเผยแพร่

Page 1 of 18123Next ›Last »