Untitled Document

คู่มือแนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ.2561

Posted by on 05/11/2018
Filed under คู่มือ-แนวทาง

สไลด์แนวทางการวินิจฉัย รักษาและส่งต่อผู้ป่วยไข้เลือดออกในเด็ก จังหวัดชัยภูมิ (โดย…นายแพทย์วัชระ สุฐิติวนิช) และรายงานสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ อำเภอแก้งคร้อ (โดยแพทย์จากสำนักระบาด)

Posted by on 01/09/2015
Filed under คู่มือ-แนวทาง

แนวทางการรณรงค์ให้วัคซีนหัด หัดเยอรมัน MR

Posted by on 12/26/2014
Filed under Download เอกสาร, คู่มือ-แนวทาง, เอกสารอ้างอิง

คู่มือแนวทางการดำเนินงานโรคอีโบร่า (Ebola)

Posted by on 09/06/2014
Filed under คู่มือ-แนวทาง

มาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (ฉบับปรับปรุง) 8 พฤษภาคม 2557

Posted by on 08/27/2014
Filed under คู่มือ-แนวทาง

แนวทางการดำเนินงานการให้วัคซีน MMR เข็มที่ 2 จากอายุ 7 ปี เป็น 2 ปีครึ่ง

Posted by on 07/21/2014
Filed under คู่มือ-แนวทาง

ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งต่อ ระหว่าง Drop in และโรงพยาบาล การพัฒนาระบบส่งต่อ สำหรับผู้ให้บริการในหน่วยบริการ (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาล)

Posted by on 05/26/2014
Filed under แจ้งข่าวถึงรพ-สสอ-รพสต

แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาไข้เดงกี่และไข้เลือดออกเดงกี่ในผู้ใหญ่ ปี พ.ศ. 2556

Posted by on 08/22/2013
Filed under คู่มือ-แนวทาง, เอกสารอ้างอิง, แจ้งข่าวถึงรพ-สสอ-รพสต

แนวทางการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเด็งกี่ (ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี)

Posted by on 07/17/2013
Filed under Download เอกสาร, การจัดการความรู้ KM, คู่มือ-แนวทาง, นโยบาย-ยุทธศาสตร์, มาตรฐาน, เอกสารอ้างอิง

คู่มือมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานทีมเฝ้าระวังสอบสวนคลื่อนที่เร็ว SRRT. (ฉบับปรับปรุง ปี 2555)

Posted by on 02/18/2013
Filed under คู่มือ-แนวทาง, มาตรฐาน, เอกสารอ้างอิง, แจ้งข่าวถึงรพ-สสอ-รพสต