Home » Archives by category » ประกาศรับสมัครงาน (Page 36)
ก.พ.
15
2556

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงพยาบาลบ้านเขว้า  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน ๔  ตำแหน่ง  ดังนี้ ๑.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ  จำนวน ๑ ตำแหน่ง  ๒.ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์  จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๓.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ  จำนวน ๑ ตำแหน่ง  ๔.ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ๑ ตำแหน่ง ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ  ให้ยื่นหลักฐานด้วยตนเองพร้อมใบสมัครได้  ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ในวันเวลาราชการ ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ อ่านรายละเอียด  คลิกอ่านประกาศที่นีรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว0001  

ก.พ.
13
2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (การสัมภาษณ์)

อ่านรายละเอียดประกาศ  คลิ๊กที่นี่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์0001

ก.พ.
13
2556

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

อ่านรายละเอียดประกาศ  คลิ๊กที่นี่ประกาศรายผู้ผ่านการคัดเลือก0001

ก.พ.
07
2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

อ่านรายละเอียดประกาศ  คลิ๊กที่นี่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ0001

ก.พ.
01
2556

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดชัยภูมิ  ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555  เรื่อง รับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับ  ดังต่อไปนี้  อ่านรายละเอียด  คลิกที่นี่ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

ม.ค.
28
2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (New)

อ่านรายละเอียดประกาศ  คลิ๊กที่นี่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป0001

ม.ค.
15
2556

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดชัยภูมิ  โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  จำนวน  4  ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา  ปฏิบัติงานที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

2. นักวิชาการพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

3. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลคอนสวรรค์ , เทพสถิต , บ้านแท่น

4. นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา  ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลบ้านแท่น

โดยประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่   21 - 25 มกราคม  2556

อ่านรายละเอียดประกาศ คลิ๊กที่นี่ ประกาศรับสมัคร0001

ม.ค.
11
2556

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

อ่านรายละเอียดแระกาศ  คลิ๊กที่นี่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นวก.คอมพิวเตอร์0001

ม.ค.
09
2556

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

จังหวัดชัยภูมิ  โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

จำนวน 1 อัตรา  ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย  โดยรับสมัครตั้งแต่วีนที่  10  - 16  มกราคม  2556

อ่านรายละเอียดประกาศ  คลิ๊กที่นี่ ประกาศรับสมัครฯ0001

 

ธ.ค.
25
2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

อ่านรายละเอียดประกาศ  คลิ๊กที่นี่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯตำแหน่ง นวก.คอมพิวเตอร์0001

ธ.ค.
20
2555

เลื่อนเวลาในการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นวก สาธารณสุขปฏิบัติการ จพ สาธารณสุขปฏิบัติงาน จพ เภสัชกรรมปฏิบัติงาน และ จพ ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

เลื่อนสอบ

ธ.ค.
19
2555

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ด้วยจังหวัดชัยภูมิ  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

นิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ,หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) ระดับชำนาญการ และนักจัดการงานทั่วไป

ระดับชำนาญการ  ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  สามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบ

การคัดเลือกที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕

ถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕  ในวันและเวลาราชการ  รายละเอียด  คลิกที่นี่

ประการรับสมัครคัดเลือก นิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศรับสมัครคัดเลือก หัวหน้าพยาบาล ระดับชำนาญการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือก นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ