Home » Archives by category » สื่อสารภายในองค์กร » แจ้งข่าวถึงรพ-สสอ-รพสต
พ.ย.
08
2556

การมอบหมายให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหลักเกณฑ์ที่ก.พ.กำหนด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จึงมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงาน ระดับรองลงมาเป็นผู้ประเมินแทน ดังคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้สสจ.0005

ต.ค.
14
2556

สิ่งสนับสนุนการจัดการกิจกรรมล้างมือโลกปี 2556

สิ่งสนับสนุนการจัดการกิจกรรมล้างมือโลกปี 2556

อ่านรายละเอียดในหนังสือเวียน คลิ้กที่นี่

ต.ค.
10
2556

การสำรวจข้อมูล อสม.ประจำปีงบประมาณ 2557

ขอความร่วมมือท่านสำรวจข้อมูล อสม.ประจำปีงบประมาณ 2557และยืนยันตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ด้วย

อ่านรายละเอียดในหนังสือเวียน คลิ้กที่นี่

ก.ย.
26
2556

การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย

ขอความร่วมมือท่านเตรียมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และหน่วยเยียวยาจิตใจ ปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานด้านสาธารณภัย พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ สสจ.ชัยภูมิ รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านรายละเอียดในหนังสือเวียน คลิ้กที่นี่

ก.ย.
26
2556

การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย

ขอความร่วมมือท่าน เตรียมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยเยียวยาจิตใจ ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานด้านสาธารณภัย ทั้ง 3 ระยะ ฯ และรายงานผลการดำเนินงานให้ สสจ. รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านรายละเอียดในหนังสือเวียน คลิ้กที่นี่

ก.ย.
19
2556

ขอเชิยเข้าอบรมมาตรฐาน อสม.เรื่อง การเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อการคัดกรองโรคเบาหวาน

สสจ.ชัยภูมิ ขอความร่วมมือท่าน เชิญผู้เกี่ยวข้อง เข้าอบรมมาตรฐาน อสม.เรื่อง การเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อการคัดกรองโรคเบาหวานโดยใช้เครื่องตรวจนำตาลในเลือดชนิดพกพา ปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล์ โรงแรมสยามริเวอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้ ขอให้ท่านประสานขอใช้รถยนต์ราชการของ รพ.พา อสม.มาอบรมด้วย

อ่านรายละเอียดในหนังสือเวียน คลิ้กที่นี่

ก.ย.
17
2556

การควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของโรคไข้เลือดออก จังหวัดชัยภูมิ ปี 2556

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 เรื่องการควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของโรคไข้เลือดออกปี 2556 โดยมอบหมายภารกิจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบระดมสรรพกำลังเพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกไม่ให้มีความรุนแรงลดความสูญเสียต่อชีวิตประชาชน จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้ความร่วมมือดำเนินการตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

อ่านรายละเอียดในหนังสือเวียน คลิ้กที่นี่

ก.ย.
14
2556

ขอเชิญประชุมการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญประชุมการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ในวันที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 15.00 น ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

อ่านรายละเอียดในหนังสือเวียน คลิ้กที่นี่

ก.ย.
14
2556

ขอเชิญประชุมการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญประชุมการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ในวันที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 15.00 น ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านรายละเอียดในหนังสือเวียน คลิ้กที่นี่

ก.ย.
09
2556

แจ้งการโอนเงินงบประมาณ เดือน กันยายน 2556 รอบที่ 3

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ แจ้งการโอนเงินงบประมาณ เดือน กันยายน 2556 รอบที่ 3 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านรายละเอียดในหนังสือเวียน คลิ้กที่นี่

ส.ค.
30
2556

แจ้งการโอนเงินงบประมาณ เดือน สิงหาคม 2556 รอบที่ 3

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ(งานการเงิน) ขอแจ้งการโอนเงินงบประมาณ เดือน สิงหาคม 2556 รอบที่ 3 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านรายละเอียดในหนังสือเวียน คลิ้กที่นี่

ส.ค.
29
2556

แจ้งการโอนเงินงบประมาณ เดือน สิงหาคม 2556 รอบที่ 2

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ (งานการเงิน) ขอแจ้งการโอนเงินงบประมาณ เดือน สิงหาคม 2556 รอบที่ 2 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านรายละเอียดในหนังสือเวียน คลิ้กที่นี่

Page 1 of 31123Next ›Last »