Home » Archives by category » สื่อสารภายในองค์กร » แจ้งข่าวถึงรพ-สสอ-รพสต
ส.ค.
30
2559

ขอส่งสำเนาหนังสือเวียน(4253)

สสจ.ชัยภูมิ ขอส่งสำเนาหนังสือเวียน จำนวน 4 เรื่อง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ขอส่งสำเนาหนังสือเวียน(4253)0001

พ.ย.
03
2558

ขอส่งสำเนาหนังสือเวียน

สสจ.ชัยภูมิ โดยกลุ่มงานธุรการ ขอส่งสำเนาหนังสือเวียน จำนวน 2 เรื่อง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ขอส่งสำเนาหนังสือเวียน(5067)0001

ต.ค.
22
2558

งานบำเพ็ญพระกุศลครบรอบ 2 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระญาณสังวร ฯ

สสจ.ชัยภูมิ ขอเรียนเชิญท่าน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน เข้าร่วมงานพิธีดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ งานบำเพ็ญพระกุศล ฯ การสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระสังฆราชฯ0001

ก.ค.
28
2558

ขอส่งสำเนาหนังสือเวียน (งานธุรการ)

สสจ.ชัยภูมิ (งานธุรการ) ขอส่งสำเนาหนังสือเวียน จำนวน 3 เรื่อง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ขอส่งสำเนาหนังสือเวียน (3 เรื่อง)0001

ก.ค.
14
2558

ขอทบทวนมติ ครม. ฯ เรื่อง การไปศึกษาดูงาน

สป.สธ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการ ครม. เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 58 เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ฯ ณ ต่างประเทศ ตามรายละเอียดที่แนบมาพรัอมนี้ทบทวนมติ ครม.(เดินทางไปศีกษาดูงาน)0001

ธ.ค.
25
2557

การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค

สสจ.ชัยภูมิ  ขอเชิญเข้าร่วมการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค  ประจำปี 2558 ณ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 อุดรธานี(ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแ่น) ระหว่างวันที่ 7-8 ม.ค.58 คำสั่งอสม.0001 คัดเขต830001 คัดเขต820001 คัดเขต8ผอ.0001

พ.ย.
13
2557

เอกสาร Template KPI แก้ไข ณ วันที่ 28 พ.ย.57

  เอกสารยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และ Template KPI แก้ไข ณ วันที่ 28 พ.ย.57

ต.ค.
13
2557

หนังสือการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ (รสอ./DHS)

  สำนักบริหารการสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดทำหนังสือการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ (รสอ./DHS) ขอเชิญผู้สนใจ ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้  การขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ ฉบับประเทศไทย

มิ.ย.
16
2557

นโยบายเร่งด่วน กระทรวงสาธารณสุข

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายเร่งด่วนผ่านระบบการประชุมวีดีโอทางไกล เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยขอให้ทุกหน่วยบริการทุกแห่งได้นำไปสู่การปฏิบัติ นโยบายพัฒนาด้านสาธารณสุข

มิ.ย.
13
2557

แนวทางการนิเทศงานระดับอำเภอ 2557

สสจ.ชัยภูมิ ขอแจ้งแนวทางการนิเทศงานระดับอำเภอ 2557  Download ได้ที่นี่ แนวทางการนิเทศงานระดับอำเภอ

พ.ค.
26
2557

ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งต่อ ระหว่าง Drop in และโรงพยาบาล การพัฒนาระบบส่งต่อ สำหรับผู้ให้บริการในหน่วยบริการ (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาล)

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ  และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชุนทุกแห่ง  ตามที่  จังหวัดชัยภูมิ  โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  ได้กำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งต่อ ระหว่าง Drop in และโรงพยาบาล การพัฒนาระบบส่งต่อ  สำหรับผู้ให้บริการในหน่วยบริการ (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาล) ในวันที่  28  พฤษภาคม 2557  ณ โรงแรมเลิศนิมิตรแล้วนั้น  เนื่องจากมีสถานการณ์บ้านเมืองยังไม่ปกติ จากการประกาศเคอฟิวล์และห้ามมีการชุมนุม/ประชุม เกิน 5 คน   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  จึงขอเลื่อนการประชุมฯ ดังกล่าวไปโดยไม่มีกำหนด  หากได้วันเวลาและสถานที่ในการประชุมครั้งใหม่  จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป   บุญสวย  ชัยสถิตย์กุล (นางบุญสวย  ชัยสถิตย์กุล) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

Page 1 of 33123Next ›Last »