Home » Archives by category » ข่าว » ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น
คู่มือ พชอ. พชข

คู่มือ พชอ. พชข

Posted by on 11/21/2018
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ๒ ช่วง สัปดาห์ที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และ สัปดาห์ที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ๒ ช่วง สัปดาห์ที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และ สัปดาห์ที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

Posted by on 11/19/2018
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

เอกสารประกอบการประชุมการพิจารณาจัดทำแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

เอกสารประกอบการประชุมการพิจารณาจัดทำแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

Posted by on 09/25/2018
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

แบบฟอร์มจิตอาสาพระราชทาน กระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มจิตอาสาพระราชทาน กระทรวงสาธารณสุข

Posted by on 09/06/2018
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

เอกสารประกอบ การรายงานผลการดำเนินงานแผนงานโครงการและงบประมาณ ในระบบกำกับติดตามแผนงานโครงการ (Project Monitor)

เอกสารประกอบ การรายงานผลการดำเนินงานแผนงานโครงการและงบประมาณ ในระบบกำกับติดตามแผนงานโครงการ (Project Monitor)

Posted by on 05/10/2018
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

แบบฟอร์มสรุปแผนงานและเป้าหมายในการพัฒนาของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

แบบฟอร์มสรุปแผนงานและเป้าหมายในการพัฒนาของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

Posted by on 05/04/2018
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

สรุปนิเทศงานอำเภอ รอบ 1 /2561

สรุปนิเทศงานอำเภอ รอบ 1 /2561

Posted by on 05/03/2018
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

เอกสารประกอบการประชุมกำกับติดตามแผนงานโครงการและงบประมาณ ในระบบกำกับติดตามแผนงานโครงการ  (Project Monitor)

เอกสารประกอบการประชุมกำกับติดตามแผนงานโครงการและงบประมาณ ในระบบกำกับติดตามแผนงานโครงการ (Project Monitor)

Posted by on 04/27/2018
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

อำนาจหน้าที่หน่วยงานบริการสุขภาพ

อำนาจหน้าที่หน่วยงานบริการสุขภาพ

Posted by on 04/18/2018
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

เอกสารประกอบการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประเด็นของกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารประกอบการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประเด็นของกระทรวงสาธารณสุข

Posted by on 04/01/2018
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

รับการตรวจ ราชการ รอบที่ 1  ปี 2561  จังหวัดชัยภูมิ

รับการตรวจ ราชการ รอบที่ 1 ปี 2561 จังหวัดชัยภูมิ

Posted by on 03/12/2018
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

แผนการติดตามประเมินผลงานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอําเภอ จังหวัดชัยภูมิ รอบที่ ๑  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนการติดตามประเมินผลงานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอําเภอ จังหวัดชัยภูมิ รอบที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Posted by on 02/01/2018
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

Page 1 of 22123Next ›Last »