Home » Archives by category » ข่าว » ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น
รับการตรวจ ราชการ รอบที่ 1  ปี 2561  จังหวัดชัยภูมิ

รับการตรวจ ราชการ รอบที่ 1 ปี 2561 จังหวัดชัยภูมิ

Posted by on 03/12/2018
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

แผนการติดตามประเมินผลงานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอําเภอ จังหวัดชัยภูมิ รอบที่ ๑  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนการติดตามประเมินผลงานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอําเภอ จังหวัดชัยภูมิ รอบที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Posted by on 02/01/2018
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Posted by on 01/03/2018
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น, นโยบาย-ยุทธศาสตร์

แบบสอบทานการควบคุมภายในฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบสอบทานการควบคุมภายในฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

Posted by on 12/27/2017
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

สรุปตัวชี้วัดสำคัญ ในการตรวจราชการและกำกับติดตามในปี 2561

สรุปตัวชี้วัดสำคัญ ในการตรวจราชการและกำกับติดตามในปี 2561

Posted by on 12/21/2017
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

แบบสำรวจจำนวนจิตอาสา  “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

แบบสำรวจจำนวนจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

Posted by on 11/28/2017
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Posted by on 11/21/2017
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดชัยภูมิประจาปีงบประมาณ 2560-2564

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดชัยภูมิประจาปีงบประมาณ 2560-2564

Posted by on 11/02/2017
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

แบบฟอร์ม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

แบบฟอร์ม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

Posted by on 10/18/2017
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561

Posted by on 09/28/2017
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

สรุปผลนิเทศงานอำเภอ 2/2560

สรุปผลนิเทศงานอำเภอ 2/2560

Posted by on 09/12/2017
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

สรุปผลการตรวจราชการ จากคณะตรวจราชการเขต9 ครั้งที่2 /2560 วันที่ 28-30มิ.ย 2560

สรุปผลการตรวจราชการ จากคณะตรวจราชการเขต9 ครั้งที่2 /2560 วันที่ 28-30มิ.ย 2560

Posted by on 07/13/2017
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

Page 1 of 22123Next ›Last »