Home » Archives by category » การจัดการความรู้ KM » ประชุม-อมรม-สัมมนา
แนวทางดูแลpneumonia

แนวทางดูแลpneumonia

Posted by on 07/20/2017
Filed under คู่มือ-แนวทาง, ประชุม-อมรม-สัมมนา

ประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2559

ประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2559

Posted by on 11/27/2015
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข, ประชุม-อมรม-สัมมนา, ภาพกิจกรรม

ประชุมสัญจรชัยภุมิ งานคุ้มครองสิทธิ  9  เมษายน  57

ประชุมสัญจรชัยภุมิ งานคุ้มครองสิทธิ 9 เมษายน 57

Posted by on 05/29/2014
Filed under ประชุม-อมรม-สัมมนา

การประชุมประจำเดือน  วันที่  31  มกราคม  2556

การประชุมประจำเดือน วันที่ 31 มกราคม 2556

Posted by on 01/29/2013
Filed under ประชุม-อมรม-สัมมนา, ประชุมประจำเดือน, ประชุมประจำเดือนจังหวัด, สรุปประชุม-อบรม, เอกสารการประชุม

นศ.ทพ. จาก ม.ขอนแก่น present การฝึกประสบการณ์

นศ.ทพ. จาก ม.ขอนแก่น present การฝึกประสบการณ์

Posted by on 01/17/2013
Filed under ประชุม-อมรม-สัมมนา

ประชุมสารนิเทศ12/12/2012

ประชุมสารนิเทศ12/12/2012

Posted by on 12/12/2012
Filed under ประชุม-อมรม-สัมมนา, ภาพกิจกรรม

ประชุมแผนยุทธศาสตร์ทันตสาธารณสุข ระดับจังหวัด

ประชุมแผนยุทธศาสตร์ทันตสาธารณสุข ระดับจังหวัด

Posted by on 11/16/2012
Filed under ประชุม-อมรม-สัมมนา

สสจ.ชัยภูมิ ประชุมคณะทำงานสารนิเทศ เรื่องการลงข้อมูลเวปไซต์

สสจ.ชัยภูมิ ประชุมคณะทำงานสารนิเทศ เรื่องการลงข้อมูลเวปไซต์

Posted by on 11/05/2012
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข, ข่าวสุขภาพรายวัน, ประชุม-อมรม-สัมมนา

อบรมการใช้โปรแกรม HosXp ในการทำรายงานทันตสาธารณสุข

อบรมการใช้โปรแกรม HosXp ในการทำรายงานทันตสาธารณสุข

Posted by on 10/16/2012
Filed under ประชุม-อมรม-สัมมนา

ประชุมการจัดทำระบบสารสนเทศ สสจ.ชัยภูมิ 2556 ครั้งที่ 1/2556

ประชุมการจัดทำระบบสารสนเทศ สสจ.ชัยภูมิ 2556 ครั้งที่ 1/2556

Posted by on 10/12/2012
Filed under ประชุม-อมรม-สัมมนา

จังหวัดชัยภูมิประชุมเตรียมความพร้อม รับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จังหวัดชัยภูมิประชุมเตรียมความพร้อม รับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

Posted by on 08/30/2012
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข, ข่าวสุขภาพรายวัน, ประชุม-อมรม-สัมมนา