ประเมินศูนย์เด็กเล็กประเมินคุณภาพและโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ

22 เมษายน 2556  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  จังหวัดชัยภูมิ ปี 2556

09.00 น. นายสุรัตน์  ธงภักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  กล่าวเปิดการประชุม คณะกรรมการประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  จังหวัดชัยภูมิ ปี 2556

ซึ่งกรมอนามัยร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินงานโครงการศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ และมีเป้าหมายให้ศูนย์เด็กเล็กผ่านการประเมินตามมาตรฐานของกรมอนามัยระดับพื้นฐาน 100% และพัฒนาเป็นระดับดี + ดีมาก 70% ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ มีศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่397 แห่ง ประเมินผ่านระดับ  พื้นฐาน+ระดับดี+ระดับดีมาก จำนวน 388 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.73 และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.02 ซึ่งจากการประเมินของคณะกรรมการประเมินศูนย์เด็กเล็กระดับจังหวัด ศูนย์เด็กเล็กที่ไม่ผ่านการประเมิน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ3.02 ซึ่งจากผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินศูนย์เด็กเล็กระดัีบจังหวัด ศูนย์เด็กเล็กที่ไม่ผ่านการประเมิน คือ ด้านโครงสร้างอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพของเด็ก และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพพัฒนาให้โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับทองแดง เงิน และทอง เพื่อต่อยอดเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ในปี 2555 มีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินระดับเพชร 3 แห่ง และในปี 2556 เป้าหมายของกรมอนามัยต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน จังหวัดละ 2 แห่ง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิจึงได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพณ ห้องประชุมคอนสวรรค์ ชั้น 3 โรงแรมชัยภูมิปร์ค อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ


Posted by on 04/30/2013. Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry