พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่นี่

1. บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 )

1) รพช.  คลิ๊กที่นี่ รพ.

2) สสอ. คลิ๊กที่นี่ สสอ

2. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับประเมินลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  คลิ๊กที่นี่ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

3. ตารางเทียบตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ลักษณะลูกจ้างประจำ)  ตามระบบใหม่กับระบบเดิม  คลิ๊กที่นี่ ตารางเทียบตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตามระบบใหม่กับระบบเดิม

4. แบบแสดงเจตนาของลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงในการขอประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  คลิ๊กที่นี่ แบบแสดงเจตนาฯ

5. บัญชีอัตราค่าจ้างสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  คลิ๊กที่นี่ บัญชีค่าจ้าง พกส.

6. ตัวอย่างแบบบรรยายลักษณะงานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติ  คลิ๊กที่นี่  แบบบรรยายลักษณะงานของ ลจ.ชค.


Posted by on 07/03/2013. Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry