แนวทางการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเด็งกี่ (ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี)

แนวทางการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเด็งกี่ (ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี)  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข