ขอแสดงความยินดีกับสุดยอด อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิทุกท่าน

ขอแสดงความยินดีกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ประกวดเพื่อเฟ้นหาสุดยอดคนเก่งในสาขาต่างๆซึ่งมีผลการตัดสินดังนี้

ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด  ครบจำนวน ๑๐ สาขา   ผู้มีรายนาม ดังต่อไปนี้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด  จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗

สาขาที่  ๑  สาขาการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  ได้แก่  นายสำเนียง  กองผา  ตำบลหนองแวง  อำเภอหนองบัวแดง

สาขาที่  ๒  สาขาการส่งเสริมสุขภาพ  ได้แก่  นางประคอง  ใสชาติ  ตำบลเจาทอง  อำเภอภักดีชุมพล

สาขาที่  ๓  สาขาสุขภาพจิตในชุมชน  ได้แก่  นางสาวอังกินันท์  ชัยมีแรง  ตำบลท่ากูบ  อำเภอซับใหญ่

สาขาที่  ๔  สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน  ได้แก่  นางสุกานดา  ตั้งใจ  ตำบลในเมือง    อำเภอเมืองชัยภูมิ

สาขาที่  ๕  สาขาการบริการสุขภาพในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ  ได้แก่  นางราณี  ถาดวิจิตร  ตำบลหนองคอนไทย  อำเภอภูเขียว

สาขาที่  ๖  สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  ได้แก่  นางยุพิน  ขวัญถาวร  ต.หนองตูม   อ.ภูเขียว

สาขาที่  ๗  สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ  ได้แก่  นางราตรี  สุหญ้านาง  ต.บ้านเป้า  อ.เกษตรสมบูรณ์

สาขาที่  ๘  สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน  ได้แก่ นางสาวประยงค์  หมู่โสภิณ  ต.โอโล อ.ภูเขียว

สาขาที่  ๙  สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน  ได้แก่  นางสาวพรนภา  ศณีไตรภพ  ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ

สาขาที่ ๑๐ สาขานมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว  ได้แก่  นางหนูเทียน  ชนะหาญ  ต.หลุบคา  อ.แก้งคร้อ

และระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗  มกราคม ๒๕๕๗  อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดที่มีรายชื่อข้างต้น จะรับการประกวดในระดับเขต ระดับภาค ณ จังหวัดขอนแก่นPosted by on 01/03/2014. Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry