ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งต่อ ระหว่าง Drop in และโรงพยาบาล การพัฒนาระบบส่งต่อ สำหรับผู้ให้บริการในหน่วยบริการ (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาล)

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ  และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชุนทุกแห่ง  ตามที่  จังหวัดชัยภูมิ  โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  ได้กำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งต่อ ระหว่าง Drop in และโรงพยาบาล การพัฒนาระบบส่งต่อ  สำหรับผู้ให้บริการในหน่วยบริการ (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาล) ในวันที่  28  พฤษภาคม 2557  ณ โรงแรมเลิศนิมิตรแล้วนั้น  เนื่องจากมีสถานการณ์บ้านเมืองยังไม่ปกติ จากการประกาศเคอฟิวล์และห้ามมีการชุมนุม/ประชุม เกิน 5 คน   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  จึงขอเลื่อนการประชุมฯ ดังกล่าวไปโดยไม่มีกำหนด  หากได้วันเวลาและสถานที่ในการประชุมครั้งใหม่  จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

บุญสวย  ชัยสถิตย์กุล

(นางบุญสวย  ชัยสถิตย์กุล)

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ


Posted by on 05/26/2014. Filed under แจ้งข่าวถึงรพ-สสอ-รพสต. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry