นโยบายเร่งด่วน กระทรวงสาธารณสุข

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายเร่งด่วนผ่านระบบการประชุมวีดีโอทางไกล เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยขอให้ทุกหน่วยบริการทุกแห่งได้นำไปสู่การปฏิบัติ

นโยบายพัฒนาด้านสาธารณสุข