ทีมหมอครอบครัว (Family Care Team)

กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้ง “ทีมหมอครอบครัว” ขึ้นเพื่อดูแลและพัฒนาคุณภาพในการให้บริกา­รแก่ประชาชนอย่างเข้าถึงทุกครัวเรือน โดยบุคลากรด้านสุขภาพ ที่เข้าไปดูแลประชาชนนั้น จะเป็นความร่วมมือร่วมใจจากทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นส่วนชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด โดยให้บริการ ดูแล และช่วยเหมือประดุจญาติมิตร


Posted by on 05/06/2015. Filed under clipวีดีโอภายใน,สื่อวิดีโอ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry