มอบโล่ห์ดีเด่นแก่หน่วยงานสาธารณสุขดีเด่น

4 สิงหาคม 2560  นายแพทย์ภาสกร  ไชยเศรษฐ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  มอบโล่และเกียรติบัติแก่หน่วยงานและบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ระดับจังหวัดชัยภูมิ   ณ  ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

จากการดำเนินการประเมินคัดเลือกสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น จังหวัดชัยภูมิ  ตามโครงการประเมินผลการดำเนินงานอำเภอ/ตำบลจัดการสุขภาพเข้มแข็ง การนำเสนอผลงาน/นวัตกรรม สร้างขวัญกำลังใจ เชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่มีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่น รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนางานด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมีผลการคัดเลือกดังต่อไปนี้

ประเภทสำนักงานสาธารณสุขดีเด่น  

รางวัลชนะเลิศ   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์

ประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น  

รางวัลชนะเลิศ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย  อำเภอเมือง

รางวัลรองชนะเลิศ     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งยาว  อำเภอบ้านเขว้า

รางวัลรองชนะเลิศ     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทอง  อำเภอจัตุรัส

รางวัลรองชนะเลิศ     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามสวน   อำเภอบ้านแท่น

ประเภทบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น

นายเกษมสุข  กันชัยภูมิ  สาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์

นางนงนิตย์  คาดสนิท     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย  อำเภอเมือง

ภาพกิจกรรม ที่นี่


Posted by on 08/04/2017. Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry