การนำเสนอมอบแผนนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562

                การนำเสนอมอบแผนนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 9:00น. นายวชิระ บถพิบูลย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยนายดุสิต  ขำชัยภูมิ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจัตุรัสปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ    (ด้านเวชกรรมป้องกัน)    นางสาวลักษมี   ออสวัสดิ์   นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ   (ด้านบริการทางวิชาการ)  นายตุ๊หิน    ไตรทิพย์   นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  (ด้านส่งเสริมพัฒนา)   นายนิติโชติ   นิลกำแหง ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)   นางเอกสุรีย์  วงศ์ชัยภูมิ  เภสัชกรเชี่ยวชาญ  (ด้านเภสัชสาธารณสุข) และหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  จัดการประชุมเพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562  ให้เกิดการบูรณาการและการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย/แผนยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวง รวมทั้งงานที่เป็นปัญหาของพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยจัดการประชุมทางไกลผ่าน VDO Conference และ Facebook live (We are MOPH)    โดยกลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมประชุม มีดังนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานของโรงพยาบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง   ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

[ภาพกิจกรรม]


Posted by on 10/19/2018. Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry