สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปบทเรียนภาคีเครือข่ายการดำเนินงานด้านการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

                   จังหวัดชัยภูมิได้ดำเนินการบูรณาการกับทุกภาคส่วนทั้งงานรัฐบาลและเอกชน ตามยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 โดยปีนี้มีนโยบายเน้นหนักเกี่ยวกับการดำเนินการยุทธศาสตร์ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยเจริญพันธุ์ ทั้งนี้เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ อันเกิดจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ที่มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้น ไม่ว่าจะเกิดการมีเพศสัมพันธ์หลายคน การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน หรือชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและอาจมีผลกระทบในกลุ่มวัยรุ่นจนเกิดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

                 วันนี้ นายชูรัตน์ คูสกุลรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิได้ กล่าว รายงานต่อ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายบรรยงศ์ วงศ์กนิษฐ์ ประธานในงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทบาทเรียนภาคีเครือข่ายการดำเนินงานด้านการป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น และจัดเวทีสมัชชาสุขภาพ ประเด็นการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2555 ณ โรงเรียนแก้งคร้อหนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ รองผู้ว่าราชการกล่าวว่า การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมที่ประสบผลสำเร็จนั้น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ซึ่งประกอบด้วย ทีมงานที่เกี่ยวข้องต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการทำงานกับวัยรุ่นเข้าใจจิตวิทยาวัยรุ่นร่วมกัน สนับสนุนให้วัยรุ่นมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญในการพัฒนารูปแบบหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ร่วมถึงการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนากลไกความร่วมมือในการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมในระดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล และชุมชนทำให้เกิดการดำเนินงานแบบบูรณาการในกลุ่มเป้าหมาย เพื่อลดปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม

              นายแพทย์สาธารณสุขกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมในครั้ง นี้ ว่าเพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเองได้ ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ซึ่งในงานมีกิจกรรมซึงประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ฯ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบูทนิทรรศการภาคีเครือข่าย จำนวน 7 บูท และกิจกรรมอื่นๆ มีหน่วยงานและองค์กรที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ที่เป็นผลงานดีเด่นในระดับจังหวัด ********************* 14 สิงหาคม 2555   แหล่งข่าว นายอลงกต  สมาทา นักประชาสัมพันธ์ สสจ.ชัยภูมิ


Posted by on 08/14/2012. Filed under ข่าวสุขภาพรายวัน. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry