กิจกรรมประกวดเครือข่ายโรงเรียนสร้างเด็กไทยฟันดี ปี 2555

 

รายชื่อ เครือข่ายโรงเรียนสร้างเด็กไทยฟันดี(R5) ปี ๒๕๕๕  ที่ชนะการประกวดระดับจังหวัด  

มีดังนี้

ชนะเลิศอันดับที่ ๑   ได้แก่   เครือข่ายบ้านเขว้า   จากอำเภอบ้านเขว้า  ประกอบด้วย   ๕  โรงเรียน

๑. โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ๒. โรงเรียนบ้านโนนน้อยแผ่นดินทอง ๓. โรงเรียนบ้านท่าแกวิทยากร

๔. โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดง ๕. โรงเรียนบ้านวังปลาฝา

ชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

ได้แก่ เครือข่าย บ้านขาม จากอำเภอจัตุรัส ประกอบด้วย ๗ โรงเรียน

 ๑. โรงเรียนบ้านโนนคร้อ ๒. โรงเรียนบ้านงิ้ว ๓. โรงเรียนบ้านนา ๔. โรงเรียนบ้านขาม

 ๕. โรงเรียนบ้านใหม่นาดี ๖. โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง ๗. โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตรา

 ชนะเลิศอันดับที่ ๓   มีเครือข่ายโรงเรียนที่ชนะเลิศ  ๒  เครือข่าย  ได้แก่ 

 เครือข่าย  ตำบล ส้มป่อย หนองบัวบาน  จากอำเภอจัตุรัส  ประกอบด้วย   ๗  โรงเรียน 

 ๑. โรงเรียนบ้านส้มป่อย    ๒. โรงเรียนบ้านหนองม่วง    ๓. โรงเรียนบ้านโนนเชือก  ๔. โรงเรียนบ้านห้วยบง 

 ๕. โรงเรียนบัวบานสามัคคี   ๖. โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น   ๗. โรงเรียนบ้านหลักศิลา

เครือข่าย  หนองคอนไทย   จากอำเภอ ภูเขียว   ประกอบด้วย   ๗  โรงเรียน

 ๑. โรงเรียนบ้านหัวหนอง ๒. โรงเรียนกุดหัวช้าง ๓. โรงเรียนบ้านสีปลาด ๔. โรงเรียนบ้านมูลกระบือ

 ๕. โรงเรียนหนองเบนประภากร ๖. โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย ๗. โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม