ขอความร่วมมือรายงานผลการเฝ้าระวังโรคคอตีบเชิงรุก ของ อสม.

ขอความร่วมมือท่านแจ้งและสนับสนุนเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ให้ดำเนินการควบคุมการระบาดของโรคคอตีบอย่างเข้มข้นในพื้นที่จังหวัดที่พบผู้ป่วย โดยให้ อสม.ดำเนินการมาตรการเชิงรุกในชุมชนในพื้นที่ระบาด ด้วยการสำรวจพื้นที่(X-ray) รับผิดชอบสัปดาห์ละ ๒ วัน หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ทุกตำบลทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และส่งข้อมูลผลการดำเนินงานให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ภายในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ และจัดระบบติดตามเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการระบาดของโรคคอตีบเชิงรุก ตามแนวทางของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นั้น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จึงขอความร่วมมือจากท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ในการส่งรายงานผลสรุปรายงานทุกพื้นที่ ทางเว็บไซต์ http://110.164.192.180/n_phc56/login.php? และเข้ารหัสผู้ใช้ดังนี้
Username : cp36
Password : phc001
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในการส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ดังกล่าว สามารถสอบถามได้ทาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๐ ๒๘๔๔

อ่านรายละเอียดในหนังสือเวียน คลิ้กที่นี่


Posted by on 12/03/2012. Filed under คู่มือ-แนวทาง. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry