Untitled Document
นักสุขภาพครอบครัว
ประชุม-อบรม
ผลการประกวดต่างๆ
คู่มือการบันทึกข้อมูล
สื่อการสอนIT_Online
นิเทศ-ประเมินผล
คณะกรรมการ กอ.
Home » พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

ระเบียบฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  จำนวน  7  ฉบับ

ประกาศฯ ย่อย 7 ฉบับ

การจัดตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

การจัดตำแหน่ง พกส.

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  คลิ๊กที่นี่ มาตรฐาน พกส.

เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมผ่านระบบ VDO Conference ในวันที่  5 พฤศจิกายน  2556

1.การจัดทำกรอบอัตรา

2.บรรยาย 1พย.56

3.งานนำเสนอ1พย56 เอาเฉพาะหัวข้อ

หนังสือเวียน/ข่าวประชาสัมพันธ์

1. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.040/ว 974  ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556

คลิ๊กที่นี่ ว974_การจ้างพนักงานกระทรวง สธ.

2. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 203   ลงวันที่  20 เมาายน 2555

คลิ๊กที่นี่  ว203หนังสือเกณฑ์ตำแหน่งรวม_2พค55แก้ไข

3. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.032/ว 29   ลงวันที่  31  มกราคม  2555

คลิ๊กที่นี่  ว 29 ลว.17กพ55

4. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.032/ว 76   ลงวันที่  29  มีนาคม  2547

คลิ๊กที่นี่  http://cpho.moph.go.th/download/T/76_47.zip

5. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 36   ลงวันที่  5  มีนาคม  2552

คลิ๊กที่นี่  ว36_52บัญชีค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

6. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 101   ลงวันที่  7  เมษายน  2554

คลิ๊กที่นี่  ว101ค่าจ้างสายวิชาชีพ7เมย54

7. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 815   ลงวันที่  23  กันยายน   2556

คลิ๊กที่นี่  ว815_ชลอการจ้าง_23กย56

แบบฟอร์มต่างๆ

1. สัญญาจ้าง พกส. สัญญาจ้างพนักงานกระทรวง

2. ตัวอย่างการกรอกสัญญาจ้าง พกส.ตัวอย่างการกรอกสัญญาจ้างพนักงานกระทรวง(ปรับปรุง 28 พ.ย. 56)

3. แบบวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง ฯ (รพช.)วิเคราะห์กำลังคนสนับสนุน รพช  (ปรับปรุง 28 พ.ย. 56)

4. แบบวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง ฯ (สสอ.) วิเคราะห์กำลังคน รพ.สต  (ปรับปรุง 28 พ.ย. 56)

5. แบบสรุปค่าจ้างและแบบจัดเข้า พกส. แบบฟอร์มการปรับเข้าสู่ พกส.