Untitled Document
นักสุขภาพครอบครัว
ประชุม-อบรม
ผลการประกวดต่างๆ
คู่มือการบันทึกข้อมูล
สื่อการสอนIT_Online
นิเทศ-ประเมินผล
คณะกรรมการ กอ.
Home » กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

เกี่ยวกับกลุ่มงานทันตสาธารณสุข

บทบาทหน้าที่กลุ่มงานทันตสาธารณสุขสสจ.ชัยภูมิ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานบริการทันตกรรม


เอกสารเผยแพร่ รายชื่อหน่วยบริการจัดสรรUnitทันตกรรม 2562

dental.pdf 

เอกสารเผยแพร่ สำหรับผู้ต้องการสอบ อนุมัติบัตร/ วุฒิบัตรสาขาทันตสาธารณสุข 

งาน/โครงการที่รับผิดชอบ ปี 2558

การประชุมรายงานทันตสุขภาพ 27 มีค.2558 ห้องประชุม1 สสจ.ชัยภูมิ

เอกสาร ประกอบการประชุม รายงานทันตสุขภาพ 27 มีค.2558 1.สรุปแนวทางและการประเมินตามตัวชี้วัดทันตสุขภาพ2558

อกสาร ประกอบการประชุม รายงานทันตสุขภาพ 27 มีค.2558 2.การทำสารสนเทศสุขภาพช่องปากจาก แฟ้มมาตรฐาน_๕กพ๕๘


 เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข 08/12/2558       NEW!


ตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุขชัยภูมิ ปี 2558  (ณ วันที่  31 ตุลาคม 2557 )

Update Kpi template งานทันต2558.zip  (30 ตค 2557 )

สรุปตัวชี้วัดทันตสาธารณสุขชัยภูมิ 2558 (20 กันยายน 2557 อาจมีปรับอีก)

เอกสารประกอบ Tele Conference  ทันตะ 22_10_57

   แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากกองทุนทันตกรรมปี 2557

เอกสารสำหรับใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน(เอกสารประกอบการประชุม 12พย.2557)

 ปี 2556

เอกสารการประชุมหัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข 30/01/2556

เอกสาร Reference

เอกสารประชุม 28-11-2555

คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

แผนยุทธศาสตร์ทันตสาธารณสุข

แผนยุทธศาสตร์ทันตสาธารณสุข ปี 2557  หนังสือราชการ ส่งไปแล้วทางระบบหนังสือเวียน ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556

ข้อมูลทั่วไป

ผลงาน หน่วยทันตกรรม พอสว.


TOHA บุคลากรส่งเสริมทันตสุขภาพตำบล

TOHA คลิ้ก Link ไปที่หน้า TOHA


รายชื่ออบรมTOHAรุ่น1-2


โครงการการฝึกร่วมทันตาภิบาล

เอกสาร จำนวนนศและแหล่งฝึก ปี 2555-2556


Oral Health Service Plan

รูป Service Node
คู่มือสุขภาพช่องปาก_๓เมย๕๖      นำเสนอService Plan สาขาทันตกรรม3เมย56


1. เกณฑ์ขั้นต่ำปฐมภูมิเขต14
2. เกณฑ์ขั้นต่ำทุติยภูมิ-ตติยภูมิ(เขต14=ประเทศ)
3. กรอบการจัดทำ แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก(pdf)
4. แบบฟอร์มและกรอบการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก(doc)

5.ร่างอัตรากำลังทันตบุคลากรสูงสุด-ต่ำสุดในแต่ละระดับ

แฟ้ม excel การจัดระดับหน่วยบริการสธ. 06/2555

การจัดระดับเครือข่ายรพสต.จังหวัดชัยภูมิ(p1,p2,p3 ตามประชากร)

รายชื่อโรงพยาบาลแยกตามระดับบริการ-ของจังหวัดชัยภูมิ (UPDATE เฉพาะของโรงพยาบาล)


สรุปผลงาน

1.กองทุนทันตกรรม

2.เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี จังหวัดชัยภูมิ

3.คู่หูโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ

4.CUP ดีเด่น

5.สรุปsealant48-53

6.สรุปผลสำรวจสภาวะทันตสุขภาพระดับจังหวัด

7.ลูกรักฟันดี เริ่มที่ซี่แรก

8.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

9.สพป.อ่อนหวาน


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แบบฟอร์มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แบบฟอร์มสำหรับ จนท. สาธารณสุข


ข้อมูลนิเทศ

สรุปรวมนิเทศตามKPI  รอบ1  ปี55

สรุปรวมผลการนิเทศอำเภอตาม KPI  รอบที่1  ปี55

สรุปวิเคราะห์ภาพรวมนิเทศติดตามและประเมินผลรอบที่ 1  ปี 2555


เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี

1.เกณฑ์เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทย (R5) เขตนครชัยบุรินทร์  ปี 2555

5.ร่างเกณฑ์เครือข่าย โรงเรียนเด็กไทยฟันดี  ปี 2556  (ระดับจังหวัด เขตและเกณฑ์ระดับประเทศ)

3.ผลการประกวดเครือข่ายโรงเรียนที่ชนะระดับจังหวัด ปี 2555

2.สรุปประชุม การแลกเปลี่ยนเครือข่ายรร 22  มิย. 2555  แยกกลุ่ม

4.สรุปรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเครือข่ายโรงเรียน ครบ 3 ครั้ง ปี 2555

6.ร่างเกณฑ์เครือข่าย โรงเรียนเด็กไทยฟันดี จากเขตและเกณฑ์ระดับเขตและประเทศปี 2556  update 1 ส.ค. 56

7. ภาพการประเมินเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ระดับเขต ปี 2556 วันที่ 3 ธันวาคม 2556

8.ผลการประกวดเครือข่าย รร. เด็กไทยฟันดี ระดับเขต 17 ธ.ค. 56 เดอะมอลล์ โคราช

1. 17ธ.ค.56สรุปรายชื่อเครือข่าย รร.ด็กไทยฟันดีชนะระดับเขตปี2556

2.ภาพการกวดเครือข่าย รร. ระดับขต 17 ธ.ค. 56

- picture1

- picture2

- picture3

- picture4

- picture5

- picture6


เกณฑ์การประกวด รพ.สต. ดีเด่น  ปี 2556

1.เกณฑ์การประกวด รพ.สต. ดีเด่น 56 update 1 ส.ค. 56

2.ภาพการประกวด รพสต ดีเด่น56 วังตะเฆ่ ž วันที่ 3 ธันวาคม 2556


งานเฝ้าระวังส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา

แบบตรวจฟัน ทส.001

แบบสรุปข้อมูลเฝ้าระวังทันตสุขภาพ ทส.002

แบบสรุปข้อมูลเฝ้าระวังทันตสุขภาพ ทส.003


คู่มือ รพสต.

คู่มือส่งเสริมสุขภาพช่องปากรพสต


โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม

1.รายชื่อโรงเรียนที่ส่งแบบสอบถามปี56แยกรายอำเภอ

2.ข้อมูลปลอดน้ำอัดจากเขต5dummy table – ชัยภูมิ

3.สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจโรงเรียนปลอดน้ำอัดลมชัยภูมิ ปี 2556


สืบราคาวัสดุทันตกรรม

สรุปผู้เสนอราคาสืบราคาวัสดุทันตกรรม ปี 2556คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ทันตกรรม

Link หน้า คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ทันตกรรม

ตค 2557

ยูนิตทำฟันชัยภูมิไทย438000

ยูนิตทันตาภิบาล325000


ตัวอย่าง spec unit นครราชสีมา

spec ยูนิตทำฟันสสจ 30-1-56

specครุภัณฑ์เครื่องขูดหินปูน

specครุภัณฑ์เครื่องฉายแสง

specยูนิตทำฟันเฉพาะทาง

X-ray

ยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ประจำศูนย์สุขภาพชุมชน

ข้อตกลง KPI-QOF-P4PP 28มค.57-1