Untitled Document
นักสุขภาพครอบครัว
ประชุม-อบรม
ผลการประกวดต่างๆ
คู่มือการบันทึกข้อมูล
สื่อการสอนIT_Online
นิเทศ-ประเมินผล
คณะกรรมการ กอ.
Home » กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

 

บทบาทหน้าที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

1. งานวางแผนพัฒนาสาธารณสุข

1.1 การวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสาธารณสุขของจังหวัด

1.2 การสรรงบประมาณ  Non-UC

1.3 การจัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุข

1.4 การจัดทำแผนงบลงทุน UC และ Non-UC

1.5 การจัดการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร สาธารณสุขอำเภอและนักวิชาการสาธารณสุข

1.6 งานธุรการ

2. งานนิเทศติดตามและประเมินผล

2.1 การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวง

2.2 การนิเทศงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

2.3 การติดตามแผนงาน/โครงการในระดับพื้นที่

2.4 การประเมินผลการพัฒนางานสาธารณสุข

2.5 การดำเนินงานคปสอ.

3. งานข้อมูลข่าวสารและโครงการพิเศษ

3.1 การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข

3.2 การควบคุม กำกับ ตรวจสอบ รายงาน

3.3 การบริการและสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร

3.4 การรวบรวมจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร

3.5 การตรวจสอบโครงการเพื่อขออนุมัติ

3.6 งานโครงการพิเศษได้แก่ โครงการเฉลิมพระเกียรติ โครงการตามพระราชดำริ โครงการภัยพิบัติ

4. งานพัฒนาระบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4.1 การงานวางแผนและพัฒนาองค์การ

4.2 การงานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์การ

4.3 การงานติดตามและประเมินผล

4.4 การจัดทำรายงานเพื่อรับการตรวจประเมิน

5. งานวางแผนพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.)

5.1 การวางแผนจัดเครือข่ายหน่วยบริการ

5.2 การวางแผนพัฒนาครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง

5.3 การวางแผนและสนับสนุนการเปิดบริการ รพ.สต.

5.4 การพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี

6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

6.1 การวางแผนพัฒนาเครือข่ายบริการ (Node) โรงพยาบาล

6.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพบริการ 10 สาขา

6.3 การวางแผนพัฒนาครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง

6.4 การวางแผนสนับสนุนทรัพยากรบุคคล

งาน/โครงการที่รับผิดชอบ

  • งานวางแผนพัฒนาสาธารณสุข

              แผนพัฒนาสาธารณสุข ชัยภูมิ ปี 56 – 59

  • งานนิเทศติดตามและประเมินผล

              ตัวอย่าง TEMPLATE

  • งานข้อมูลข่าวสารและโครงการพิเศษ
  • งานพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
  • งาน Service Plan