Untitled Document
นักสุขภาพครอบครัว
ประชุม-อบรม
ผลการประกวดต่างๆ
คู่มือการบันทึกข้อมูล
สื่อการสอนIT_Online
นิเทศ-ประเมินผล
คณะกรรมการ กอ.
Home » กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

บทบาทหน้าที่

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการอนุญาตผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพด้วยความรวดเร็ว  มีระบบงาน  และทีมงานที่มีคุณภาพ  และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

พันธกิจ

ให้บริการข้อมูล คำแนะนำ การรับคำขอการอนุญาต  รับชำระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

ภารกิจกลุ่มงานฯ

1.ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วย  อาหาร  ยา  เครื่องสำอาง  วัตถุอันตราย  วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  ยาเสพติดให้โทษ  เครื่องมือแพทย์  สถานพยาบาล  การประกอบโรคศิลปะ  และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. พัฒนาระบบและกลไก เพื่อให้มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ

3. เฝ้าระวัง กำกับ ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ  สถานประกอบการ  ทั้งด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ  รวมถึงการโฆษณา  การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์  ตลอดจนมีการติดตามหรือเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพภายในจังหวัด

4. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  องค์ความรู้เทคโนโลยีและระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ  บริการสุขภาพที่ถูกต้อง  ปลอดภัย  คุ้มค่าสมประโยชน์  รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริโภครู้สิทธิผู้บริโภคและสามารถร้องเรียนเพื่อปกป้องตนเองและคนรอบข้าง

6. พัฒนาและส่งเสริมการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภค  โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชน  ประชาชน  และเครือข่ายประชาคมสุขภาพ


2.ผังบุคลากร


3.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


งานเด่น (ด้านอาหาร)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้กำหนดให้มีการมอบรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ๒๕๕๖ ภายใต้คำขวัญ “คุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสังคม” ให้แก่ผู้ประกอบการด้านต่างๆ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตผลิต ภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมออีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการายอื่น โดยกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น มีหน้าที่คัดเลือกผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนให้ได้รับรางวัล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้คัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมตามเกณฑ์ที่ อย.กำหนด คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเส้นหมี่อบแห้งณิศรานำเจริญ  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ปี ๒๕๕๖ ระดับเขต ๙

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มสถานพยาบาล

แบบฟอร์มขออนุญาตอาหาร

แบบฟอร์มเครื่องสำอาง


5.ปฏิทินกิจกรรมฝ่าย


6.ข่าวประชาสัมพันธ์


7.รูปกิจกรรม


8.โครงการที่รับผิดชอบ9.งานเครื่องสำอาง

เอกสารดาวโหลดต่างๆ

  1. คู่มือประชาชน            คลิกที่นี่
  2. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การจดแจ้งผลิต/นำเข้า เครื่องสำอาง      คลิกที่นี่
  3. มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ    คลิกที่นี่


10. งานรับเรื่องร้องเรียน

       1.แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน คลิกที่นี้

       2.การรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียน คลิกที่นี้