Untitled Document
นักสุขภาพครอบครัว
ประชุม-อบรม
ผลการประกวดต่างๆ
คู่มือการบันทึกข้อมูล
สื่อการสอนIT_Online
นิเทศ-ประเมินผล
คณะกรรมการ กอ.
Home » กลุ่มงานสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน

กลุ่มงานสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน

1.บทบาทหน้าที่ บทบาทกลุ่มงานสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน  

2.ผังบุคลากร 3.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 4.งานวิชาการ /KM / งานเด่น

  เพลงเทอดพระเกียรติ …..

เพลงสุขภาพภาคประชาชน …..

5.ปฏิทินกิจกรรมฝ่าย

6.ข่าวประชาสัมพันธ์

 สื่อประชาสัมพันธ์
1. หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม. จำนวน  81 รายการ
2. วารสารสุขภาพภาคประชาชน จำนวน  27 รายการ
3. คู่มือแนวทางการพัฒนาศักยภาพ จำนวน  0 รายการ
4. หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน  2 รายการ
5. คู่มือ อสม.ยุคใหม่ จำนวน  1 รายการ
6. แบบเรียนด้วยตนเอง เรื่อง ความรู้ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน  1 รายการ
7. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554 จำนวน  1 รายการ
8. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี จำนวน  1 รายการ
9. หลักสูตรอบรมฟื้นฟู อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ปี 2555 จำนวน  1 รายการ
10. หลักสูตรอบรมฟื้นฟู การจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต(กรณีน้ำท่วม) ปี 2555 จำนวน  1 รายการ
11. คู่มือ อสม. การเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคเชิงรุก จำนวน  1 รายการ

7.รูปกิจกรรม

8.โครงการที่รับผิดชอบ

                  9.เอกสารประกอบการอบรม

  •  บันทึก VDO Cenference เรื่อง การเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. e-Payment วันที่ 28 พ.ค.61

                10. สื่อ Infographic [Link Dowload ] [ Update 13/062561]

  1.  [Link Dowload ] [ Update 13/062561]