Untitled Document
นักสุขภาพครอบครัว
ประชุม-อบรม
ผลการประกวดต่างๆ
คู่มือการบันทึกข้อมูล
สื่อการสอนIT_Online
นิเทศ-ประเมินผล
คณะกรรมการ กอ.
Home » กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ(CD)

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ(CD)

   

เกี่ยวกับงานควบคุมโรคติดต่อ

บทบาทหน้าที่

โครงสร้างบุคลากรและภารกิจที่รับผิดชอบ

โครงสร้างบุคลากรและภารกิจ (งานควบคุมโรคติดต่อ)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 • งานเอดส์  งานตั้งครรภ์ไม่พร้อมและเพศศึกษา

ข้อมูลหลักสูตรการสอนเพศศึกษา ดาวน์โหลดข้อมูล

ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์  ดาวน์โหลดข้อมูล

ข้อมูลการดำเนินงานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ดาวน์โหลดข้อมูล

ข้อมูลการดำเนินงานการดำเนินการป้องกันการแพร่เชื้อ เอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก และ การดูแลหญิงหลังคลอดและครอบครัวที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี  ดาวน์โหลดข้อมูล

ข้อมูลการให้บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น  ดาวน์โหลดข้อมูล

 •  งานบริการประชาชน
  • การสนับสนุนถุงยางอนามัย
   • วันเวลาที่ให้บริการ    ติดต่อขอรับได้ที่งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  ในเวลาราชการ
   • ขั้นตอนการรับบริการ  กรอกข้อมูลผู้ขอรับบริการตามแบบฟอร์ม
   • ปริมาณถุงยางอนามัยที่จะได้รับต่อ 1 คน  ประมาณ 20 ชิ้น
   • ขนาดที่สนับสนุน  (ขนาด  49 , 52 และ 54)
   • อัตราค่าบริการ (ฟรี)
  • การสนับสนุนทรายอเบท (สารป้องกันลูกน้ำยุงลาย)
   • วันเวลาที่ให้บริการ    ติดต่อขอรับได้ที่งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  ในเวลาราชการ

งาน/แผนงานโครงการ

โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดชัยภูมิ 2556

แนวทางการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด

เอกสารการประชุม

คำสั่งคณะอนุกรรมการอนามัยเจริญพันธุ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดชัยภูมิ ปี 55

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระหวังควบคุมโรคติดต่อ

แผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์เอดส์ชาติ55-59.pdf

แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออ

ข้อมูลทั่วไป (ทำเนียบเครือข่ายคนทำงานควบคุมโรคติดต่อ)

 • ทำเนียบเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์และครูสอนเพศศึกษา

ทำเนียบ MSMปี 54

ทำเนียบครูเพศ 26-29 มีค. 55

ทำเนียบครูเพศ 2-5เมย.55

ทำเนียบครูเพศ ๒๕-๒๗ เมย.55

ทำเนียบครูเพศ ๒-๔ พค.55

ทำเนียบครูเพศรุ่นที่ 1-56

 • เครือข่ายอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง

CORE TEAMอำเภอเข้มแข็ง55

ทำเนียบ Core Team -56