Untitled Document
รายงานคปสอ.2556
นักสุขภาพครอบครัว
ประชุม-อบรม
ผลการประกวดต่างๆ
คู่มือการบันทึกข้อมูล
สื่อการสอนIT_Online
นิเทศ-ประเมินผล
คณะกรรมการ กอ.
Home » วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
ประชาชนจังหวัดชัยภูมิ เข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน การจัดการระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม นำไปสู่สุขภาวะแบบพอเพียง
เป้าประสงค์หลัก
1. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีความปลอดภัยด้านสุขภาพ
2. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี สารถพึ่งตนเองได้
ค่านิยม
1. การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์
2. ความรับผิดชอบต่อสังคม
3. การให้ความสำคัญกับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. ความเป็นเลิศขององค์กรที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ
5. การมุ่งเน้นอนาคต
6. ความคล่องตัว
7. การเรียนรู้ขององค์การและแต่ละบุคคล
8. การจัดการเพื่อนวัตกรรม
9. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง
10. การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า
11.มุมมองเชิงระบบ

วัฒนธรรมของส่วนราชการ
1. มุ่งเน้นผลงาน (Task&team Oriented)
     บุคลากรมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน
2. บริการด้วยน้ำใจ (Effective Customer Service)
     บุคลากรมีความกระตือรือร้น มีน้ำใจช่วยเหลือกัน และมุ่งมั่นในการตอบสนองความต้องการของผู้รับริการทุกระดับด้วยความเต็มใจ ดุจญาติมิตร เพื่อสู่สังคมสมานฉันท์
3. โปร่งใสรับผิดชอบ (Accountability)
     บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อผลงาน ต่อสังคม ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และสามารถให้ตรวจสอบได้
4. พันธกิจตอบสนอง (Mission Achievement)
     บุคลากรมุ่งมั่นเอาใจใส่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุพันธกิจและเป้าหมายของหน่วยงานพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะ
5. ครองระเบียบวินัย (Discipline)
     บุคลากรรู้ในบทบาทหน้าที่ของตน มีความตรงต่อเวลา แต่งกายสุภาพ ถูกระเบียบ ปฏิบัติตัวเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อเป็นแบบอย่างต่องค์กรและต่อสังคม