Untitled Document
นักสุขภาพครอบครัว
ประชุม-อบรม
ผลการประกวดต่างๆ
คู่มือการบันทึกข้อมูล
สื่อการสอนIT_Online
นิเทศ-ประเมินผล
คณะกรรมการ กอ.
Home » ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ

1) การสร้างเอกภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการระบบสุขภาพ

2) การสร้างวัฒนธรรมสุขภาพและวิถีชีวิตที่มีความสุขในสังคม

3) การสร้างระบบภูมิคุ้มกันเพื่อลดผลกระทบและภัยคุกคามสุขภาพ

4) การพัฒนาหลักประกันสุขภาพอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและคุณภาพบริการ

5) การบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

6) การพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารให้ทันสมัย


ยุทธศาสตร์ของจังหวัด (ตามกรอบยุทธศาสตร์ กพร.) 2556

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม อาชีพ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานอาหารปลอดภัยเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ(Safer food for better health)

2. ร้อยละของอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน

3.อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก

4. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อลดอัตราการป่วยตายด้วยโรควัณโรค

5. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและ/หรือแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐานในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ