Untitled Document
นักสุขภาพครอบครัว
ประชุม-อบรม
ผลการประกวดต่างๆ
คู่มือการบันทึกข้อมูล
สื่อการสอนIT_Online
นิเทศ-ประเมินผล
คณะกรรมการ กอ.
Home » กลุ่มงานประกันสุขภาพ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

บทบาทภารกิจกลุ่มงานประกันสุขภาพ

(ตามบทบาทภารกิจของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัด)

         

ภารกิจที่ 1 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ                                                                                                                      

1. การบริหารระบบการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

 1. สำนักงานฯสาขาจังหวัดมีภารกิจในการรับนโยบายจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและนำมาจัดทำแผนการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการที่สอดคล้องกับแนวทางการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด
 2. การพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในภาพรวมของจังหวัด

2. การจัดทำบัญชีรายการหน่วยบริการ

 1. การบริหารจัดการระบบการจัดทำบัญชีรายการหน่วยบริการของจังหวัดในเขตที่รับผิดชอบ
 2. จัดทำบัญชีรายการหน่วยบริการของจังหวัดส่งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

3. การประกาศ/ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำตามบัญชีรายการหน่วยบริการของจังหวัด

 1. การประชาสัมพันธ์และชี้แจงหลักเกณฑ์ / แนวทาง การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับหน่วยบริการทุกประเภทในจังหวัดและรับสมัครหน่วยบริการ
 2. การประกาศ/ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำตามบัญชีรายการหน่วยบริการของจังหวัด

4. การตรวจประเมินคุณภาพหน่วยบริการที่ขอขึ้นทะเบียนและการทำข้อตกลง/สัญญา

 1. เป็นคณะกรรมการร่วมตรวจประเมินหน่วยบริการที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ
 2. บันทึกข้อมูลผลการตรวจประเมินหน่วยบริการประจำปี ตามแนวทางที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด
 3. รวบรวมข้อมูลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการแต่ละประเภท
 4. การให้บริการข้อมูลขึ้นทะเบียนหน่วยบริการแต่ละประเภทแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 5. การควบคุมกำกับคุณภาพหน่วยบริการ

 1. การติดตามและประเมินผลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการตามข้อตกลง/สัญญา
 2. การติดตามและประเมินผลการควบคุมกำกับคุณภาพหน่วยบริการ
 3. การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการตามเกณฑ์ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

ภารกิจที่ 2 การลงทะเบียนผู้มีสิทธิ

1. การบริหารระบบการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ

 1. จัดระบบการลงทะเบียนผู้มีสิทธิในจังหวัด โดยการกำหนดจุดรับคำร้องลงทะเบียนและหน่วยรับลงทะเบียนและออกบัตรภายในจังหวัด
 2. เป็นผู้แต่งตั้งนายทะเบียนให้ปฎิบัติหน้าที่ ณ หน่วยรับลงทะเบียนและออกบัตรในจังหวัด
 3. บริหารข้อมูลประชากรจังหวัด (DBPOP) ที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้หน่วยรับลงทะเบียนและออกบัตรใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบสิทธิเบื้องต้น
 4. บริหารระบบสารสนเทศในระบบหลักประกันสุขภาพของจังหวัด
 5. วิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนการดำเนินงานการลงทะเบียนผู้มีสิทธิระดับจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพและการจัดระบบรายงานการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
 6. ประชาสัมพันธ์และชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนผู้มีสิทธิให้หน่วยบริการและประชาชน
 7. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามรูปแบบและแนวทางการลงทะเบียนผู้มีสิทธิตามที่กำหนด
 8. พัฒนาและสนับสนุนให้จุดรับคำร้องลงทะเบียนและหน่วยรับลงทะเบียนและออกบัตรภายในจังหวัดจัดระบบการลงทะเบียนและออกบัตรให้มีประสิทธิภาพ

2. การตรวจสอบและประเมินผลการลงทะเบียนผู้มีสิทธิระดับจังหวัด

 1. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมกำกับการลงทะเบียนผู้มีสิทธิที่จุดรับคำร้องลงทะเบียนและหน่วยรับลงทะเบียนและออกบัตรภายในจังหวัด
 2. ตรวจสอบ ควบคุมกำกับผลความถูกต้อง ความผิดพลาด ความครอบคลุมของผลการลงทะเบียนผู้มีสิทธิภายในจังหวัด
 3. ประเมินผลข้อมูลการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ โดยใช้ฐานข้อมูลประชากรจังหวัด (DBPOP) ที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 4. นิเทศติดตามการดำเนินงานของหน่วยลงทะเบียนและออกบัตรภายในจังหวัด
 5. สนับสนุน / แก้ไขปัญหาการขึ้นทะเบียนภายในจังหวัด
 6. จัดทำสถิติและรายงานแยกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพภายในจังหวัด

ภารกิจที่ 3 การส่งเสริมการพัฒนาและควบคุมกำกับคุณภาพหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ

1. วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพ / วางแผนส่งเสริม ควบคุม กำกับ คุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการในพื้นที่

 1. รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล คุณภาพหน่วยบริการตามเกณฑ์การขึ้นทะเบียน สถานการณ์การ พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด การร้องเรียนด้านคุณภาพการให้บริการ โดยใช้ข้อมูลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อจำแนกกลุ่มหน่วยบริการตามระดับความรุนแรง / ความถี่ของปัญหา /สถานการณ์ เพื่อการเฝ้าระวังคุณภาพบริการการวางแผนการพัฒนาและควบคุมกำกับคุณภาพหน่วยบริการของจังหวัดการจัดทำแผนงาน/โครงการติดตามควบคุมกำกับการดำเนินงานการส่งเสริมการพัฒนา และควบคุมกำกับคุณภาพหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการของจังหวัด
 2. การบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการด้านคุณภาพและการส่งต่อในพื้นที่ สำนักงานฯ สาขาจังหวัดมีหน้าที่บริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการด้านคุณภาพและการส่งต่อในจังหวัด เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการประสานงานกับหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในจังหวัด
 3. การควบคุม กำกับคุณภาพหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ
  1. รวบรวมข้อมูลด้านคุณภาพหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการของจังหวัด ผลการตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพ ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพของหน่วยบริการในรอบปี
  2. การประเมินผลการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานการประเมินผลทั่วไป โดย
   1. ด้านโครงสร้าง ใช้วิธีสุ่มประเมินตามเกณฑ์โครงสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
   2. ด้านกระบวนการ ใช้วิธีการประเมินผลตามตัวชี้วัดด้านคุณภาพตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด/ตามมาตรฐานวิชาชีพ/การจัดการบริการ/ระบบบริหารจัดการคุณภาพ
   3. ด้านผลลัพธ์ ใช้วิธีการประเมินผลตามตัวชี้วัดด้านคุณภาพตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด
  3. รายงานผลการดำเนินงาน/การประเมินผลของจังหวัดส่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 4. การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาขาจังหวัดด้านการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ
  1. สำนักงานฯ สาขาจังหวัดมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริการด้านการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ
  2. การประสานงานการดำเนินงานด้านคุณภาพบริการของหน่วยบริการกับสำนักงานฯ สาขาเขตพื้นที่และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 5. การรายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานฯ สาขาจังหวัดมีหน้าที่ในการจัดทำรายงานผลการส่งเสริม ตรวจตราและควบคุม กำกับคุณภาพหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการในเขตพื้นที่ ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นรายปี

ภารกิจที่ 4 การมีส่วนร่วมของภาคท้องถิ่นและภาคประชาชน

 1. การกำหนดนโยบาย การมีส่วนร่วม

สำนักงานฯ สาขาจังหวัดมีหน้าที่รับนโยบายจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและนำมาใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านมีส่วนร่วมของภาคท้องถิ่นและภาคประชาชนในระดับจังหวัดของสำนักงานฯ สาขาจังหวัด

        2.  การประสาน จัดกิจกรรมและทำจัดทำฐานข้อมูลการมีส่วนร่วม

  1. การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยน/ระดมความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมวิชาชีพและประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ในระบบหลักประกันสุขภาพร่วมกับสำนักงานฯ สาขาพื้นที่ หากสำนักงานฯ สาขาจังหวัดมีความพร้อมก็สามารถจัดเวทีแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นในจังหวัดได้
  2. การประสานความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมวิชาชีพ ประชาชน ในพื้นที่จังหวัด
  3. การจัดทำฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ประชาชนและองค์กรวิชาชีพของจังหวัด
  4. เข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารกองทุนชุมชน

         3.  การประชาสัมพันธ์ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ

  1. ดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ข้อมูลและสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในภาพรวมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมวิชาชีพและประชาชน
  2. ดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ข้อมูลและสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติแก่หน่วยบริการในจังหวัด

         4.  การรายงานและประเมินผล

สำนักงานฯ สาขาจังหวัด มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคท้องถิ่นและภาคประชาชนและประเมินผลการดำเนินงานตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

ภารกิจที่ 5 การคุ้มครองสิทธิ/รับเรื่องร้องเรียน/ประชาสัมพันธ์

 1. การบริหารจัดการระบบ
  1. การบริหารจัดการให้หน่วยบริการทุกประเภท มีการให้บริการรับและแก้ไขเรื่องร้องเรียน และการบริการข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพ
  2. การสร้างระบบ/กลไกการคุ้มครองสิทธิในพื้นที่ (ระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล) ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการร้องเรียนของผู้ถูกละเมิดสิทธิ จากการใช้บริการสาธารณสุข (มาตรา 50 (5))
  3. การประสานงานกับคณะอนุกรรมการฯจังหวัด เพื่อให้การพิจารณาการความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการตามมาตรา 41 และการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหาย จากบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. การจัดจุดรับบริการ (Counter Service) เป็นช่องทางให้ประชาชนติดต่อสำนักงานฯ สาขาจังหวัด โดยตรงในการรับและแก้ไขเรื่องร้องเรียน กรณีประชาชนร้องเรียนและการให้บริการข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพ
  5. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนและจัดตั้งเครือข่ายประชาชนระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล

2.  การประชาสัมพันธ์

  1. การประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ข่าวสารเกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพและการใช้สิทธิ/สิทธิประโยชน์ให้กับประชาชนผู้มีสิทธิในระดับจังหวัด
  2. การประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ข่าวสารของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับหน่วยบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด

3.  การสนับสนุนการพัฒนาระบบและการจัดเวทีประชาพิจารณ์

  1. การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมบุคลากรในหน่วยบริการที่ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองสิทธิ/การรับเรื่องร้องเรียน/การประชาสัมพันธ์
  2. การให้คำปรึกษาแก่หน่วยบริการและการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองสิทธิ/การรับเรื่องร้องเรียน
  3. สนับสนุนและเข้าร่วมการจัดเวทีประชาพิจารณ์ที่ดำเนินการโดยสำนักงานฯ สาขาเขตพื้นที่

4.  การประเมินผลการดำเนินงาน

  1. สำนักงานฯ สาขาจังหวัด มีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลร้องเรียนด้านการคุ้มครองสิทธิ/การรับเรื่องร้องเรียนของจังหวัดและจัดระบบการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feed back) แก่หน่วยบริการ เพื่อการป้องกันปัญหาเดียวกันในอนาคต
  2. การรายงานผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิ/การรับเรื่องร้องเรียนของจังหวัดตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

ภารกิจที่ 6 การบริหารการเรียกเก็บและเวชระเบียน

 1. การบริหารการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
  1. สำนักงานฯ สาขาจังหวัด มีหน้าที่ในการจัดระบบการจัดทำข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขที่สอดคล้องตามสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด
  2. บริหารการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขให้กับหน่วยบริการตามแนวทางและหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

       2.  การตรวจสอบและควบคุม กำกับ

  1. จัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบเวชระเบียน ให้มีจำนวนบุคลากรสอดคล้องกับปริมาณงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีองค์ประกอบ คือ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่เวชสถิติและบุคลากรอื่นๆ ที่มีความสามารถในการตรวจสอบเวชระเบียน
  2. บริหารจัดการและประสานคณะทำงานตรวจสอบเวชระเบียน ให้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพการรักษา (Clinical Audit) เฉพาะ ได้แก่ โรคเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูง อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยสุ่มเวชระเบียนเพื่อตรวจสอบคุณภาพไม่น้อยกว่า 30 เวชระเบียน/1 เรื่อง
  3. ควบคุม กำกับ ให้คณะทำงานตรวจสอบเวชระเบียน ดำเนินการตรวจสอบการให้รหัสโรค และหัตถการ (Coding Audit) โรงพยาบาลทุกแห่งในความรับผิดชอบของสำนักงานฯ สาขาจังหวัด ที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ทั้งในสังกัดรัฐบาลและเอกชน) อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยตรวจสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 1-5 ของจำนวนเวชระเบียนผู้ป่วยในของโรงพยาบาลนั้นๆ ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 30 เวชระเบียนต่อโรงพยาบาล
  4. บริหารจัดการและประสานให้คณะทำงานตรวจสอบเวชระเบียนสรุปผลการตรวจสอบ แจ้งให้โรงพยาบาลที่รับการตรวจสอบ สำนักงานฯ สาขาจังหวัด และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทราบภายใน 4 สัปดาห์ หลังเสร็จสิ้นการตรวจสอบแต่ละครั้ง (ภายในเดือนมีนาคมและกันยายนของทุกปี)

ภารกิจที่ 7 การบริหารกองทุน/หน่วยบริการคู่สัญญา

 1. การบริหารงบเหมาจ่ายรายหัว

1.1. การบริหารจัดการระบบ

1.1.1 การชี้แจงแนวทางการจัดสรรและรายละเอียดข้อมูลการจัดสรรที่ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุขให้กับหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียน

1.1.2 การบริหารงบเหมาจ่ายรายหัว โดยการจัดทำหลักเกณฑ์การจัดสรรโดยอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัดและจัดสรรเงินตามมติของคณะอนุกรรมการฯ

1.1.3 การเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการและการสรุปและรายงานผลปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานบริหารงบเหมาจ่ายรายหัว ในระดับจังหวัดต่อผู้บริหารและกระทรวงสาธารณสุข

1.2 การติดตามควบคุมกำกับ

สำนักงานฯ สาขาจังหวัดมีหน้าที่ในการนิเทศ / ติดตามการใช้เงินเหมาจ่ายรายหัวของหน่วยบริการและการกำกับ/ตรวจสอบ การใช้งบเหมาจ่ายรายหัวของหน่วยบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การบริหารงบส่งเสริมสุขภาพ

2.1. การบริหารจัดการระบบ

2.1.1 ศึกษาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินและเงื่อนไขการใช้งบส่งเสริมสุขภาพ ที่กำหนดจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดสรรเงินให้กับหน่วยบริการ

2.1.2 ชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินและเงื่อนไขการใช้งบส่งเสริมสุขภาพ ที่กำหนดจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้หน่วยบริการในจังหวัด

2.1.3 การบริหารงบส่งเสริมสุขภาพ ( PP) ในระดับพื้นที่ โดยการบริหารจัดการให้หน่วยบริการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการระดับพื้นที่ (Area Project) เพื่อขอใช้งบส่งเสริมสุขภาพตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

2.2 การติดตามควบคุมกำกับ

สำนักงานฯ สาขาจังหวัดมีหน้าที่ในการกำกับ / ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของหน่วยบริการและการกำกับ/ตรวจสอบ การใช้งบเหมาจ่ายรายหัวของหน่วยบริการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ารกิจที่ 8 ภารกิจอื่นๆ

 1. การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯระดับจังหวัด

1.1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯของจังหวัดตามเงื่อนไขที่กำหนดจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

1.2 การคัดเลือกคณะอนุกรรมการฯของจังหวัดที่ครบวาระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

1.3 ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการของคณะอนุกรรมการฯของจังหวัด และนำมติหรือแนวทาง/หลักเกณฑ์จากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ไปใช้ในการบริหารจัดการตามภารกิจงานสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของจังหวัด

1.4 สนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯของจังหวัด ในด้านการให้ข้อมูลและการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาของโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในจังหวัด

1.5 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอนุกรรมการฯระดับจังหวัด ทั้ง 3 คณะ โดยรวบรวมสาระสำคัญจากสรุปการประชุมของอนุกรรมการฯระดับจังหวัด ส่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามระยะเวลาที่กำหนด

2. การประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานสาขา

2.1 การปฏิบัติตามภารกิจของสำนักงานฯสาขาจังหวัด ตามคู่มือการติดตามกำกับ การประเมินสำนักงานฯสาขาจังหวัดของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2.2 การส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามภารกิจของสำนักงานฯสาขาจังหวัด ตามตัวชี้วัดที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

3. งานโครงการระบบสารสนเทศศูนย์ประมวลผลกลางงานประกันสุขภาพ สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Data Center)

3.1 การบริหารระบบ

3.1.1 การสำรวจความพร้อมด้านโครงสร้างข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานฯสาขาจังหวัดและหน่วยบริการในจังหวัด

3.1.2 การวางแผน/การพัฒนาระบบการทำงานและการพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักงานฯสาขาจังหวัดและหน่วยบริการในจังหวัดร่วมกับสำนักงานฯ สาขาเขตพื้นที่ เพื่อรองรับการทำงานโครงการระบบสารสนเทศศูนย์ประมวลผลกลางงานประกันสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Data Center)

3.1.3 การให้คำปรึกษา/แนะนำแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องของหน่วยบริการ/หน่วยรับลงทะเบียนและออกบัตร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามระบบการทำงานโครงการระบบสารสนเทศศูนย์ประมวลผลกลางงานประกันสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Data Center) ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

3.1.4 การสนับสนุนด้านวิชาการให้หน่วยบริการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามระบบทำงานโครงการระบบสารสนเทศศูนย์ประมวลผลกลางงานประกันสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Data Center) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.5 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับหน่วยบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการระบบสารสนเทศศูนย์ประมวลผลกลางงานประกันสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(Data Center)

3.2 การควบคุม กำกับ และประเมินผล สำนักงานฯสาขาจังหวัดมีหน้าที่ในการควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามระบบการทำงานโครงการระบบสารสนเทศศูนย์ประมวลผลกลางงานประกันสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Data Center) ตามแนวทางที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด