Untitled Document
นักสุขภาพครอบครัว
ประชุม-อบรม
ผลการประกวดต่างๆ
คู่มือการบันทึกข้อมูล
สื่อการสอนIT_Online
นิเทศ-ประเมินผล
คณะกรรมการ กอ.
Home » กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส.

**ข้อบังคับกองทุนฯ

คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส. ของนายจ้าง

**คู่มือปฎิบัติงานสำหรับนายจ้าง

เรื่อง ถาม – ตอบ

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส.

** แบบฟอร์มการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ

แบบฟอร์มต่างๆ

** แบบฟอร์มเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

*** pay-in KTB (ธนาคารกรุงไทย)

ตัวอย่างการกรอกเอกสารในการนำส่งเงินเข้ากองทุนฯ

* พกส.003 แบบแจ้งการนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

** ตัวอย่าง pay-in KTB (ธนาคารกรุงไทย)

*** ตัวอย่าง pay-in SCB (ธนาคารไทยพาณิชย์)