Untitled Document
นักสุขภาพครอบครัว
ประชุม-อบรม
ผลการประกวดต่างๆ
คู่มือการบันทึกข้อมูล
สื่อการสอนIT_Online
นิเทศ-ประเมินผล
คณะกรรมการ กอ.
Home » สุจริตตามรอยพ่อ ของทำดีเพื่อแผ่นดิน

สุจริตตามรอยพ่อ ของทำดีเพื่อแผ่นดิน

ช่องทางการร้องเรียน

แจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่   “งานนิติการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ถนนโนนม่วง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง “

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  044 – 836826 ต่อ 121 

E-MAIL : nitikorn.cpho@gmail.com

มายื่นได้ตนเองที่ งานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ


ข่าวสารทั่วไป

  • รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ===>Download

บริการเจ้าหน้าที่

ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการดำเนินงานได้ที่นี่

  • คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ===>Download
  • คู่มือกระบวนการจัดการเรื่องร้องทุกข์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ===>Download
  • แบบสำรวจ EBIT 2562 (KPI 44) ===>Download
  • KPI 44(ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข) ===>Download
  • คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจ EBIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ===>Download
  • ปฏิทินการประเมิน  ITA 62 สป. ส่วนภูมิภาค ===>Download
  • เอกสารการบรรยาย ita ๒๕๖๒ ===>Download
  • สรุป ITA ปี 2562 ===>Download