รมว.สธ.เผยครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกระทรวงสาธารณสุขเริ่มดำเนินการ 1 เมษายน นี้


รมว.สธ.เผยครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกระทรวงสาธารณสุขเริ่มดำเนินการ 1 เมษายน นี้ มอบผู้บริหารเดินสายชี้แจงโรงพยาบาลทั่วประเทศ ย้ำยังคงการจ่ายเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง โดยเฉพาะในโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก และโรงพยาบาลในพื้นที่เฉพาะ ยังได้รับอัตราเดิม วานนี้(31 มีนาคม 2556) นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ว่า ในวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีมติเห็นชอบการทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนภาครัฐกระทรวงสาธารณสุข ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองได้เสนอ มีรายละเอียดดังนี้ 1.การจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข เป็นการจ่ายแบบผสมผสานระหว่างค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ตามพื้นที่และค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 2.การจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายตามพื้นที่ ในโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กในพื้นที่ปกติ พื้นที่เฉพาะ 1 และพื้นที่เฉพาะ 2 ยังคงได้รับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเท่าเดิม แต่ในโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ในพื้นที่ปกติ และโรงพยาบาลชุมชนในเขตเมือง ปรับลดลงบางส่วน เพื่อนำไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 3.การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานให้ใช้เงินบำรุง เพิ่มเติมของแต่ละโรงพยาบาล เป็นการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานทั้งการบริการผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน การส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมป้องกันโรค การคุ้มครองผู้บริโภค งานในชุมชน งานบริหาร งานวิชาการ โดยให้คำนึงถึงคุณภาพด้วย โดยเบิกจ่ายจากเงินบำรุงตามประกาศหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข 4.ในสถานบริการที่ประสบปัญหาทางการเงินการคลัง สำหรับเงินค่าตอบแทนตามพื้นที่และผลการปฏิบัติงาน จะมีเงินสนับสนุนจากส่วนกลาง 5.สำหรับบุคคลที่ได้รับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย รวมกับค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานต่ำกว่า ที่เคยได้รับอยู่เดิมอย่างมีนัยสำคัญ ก็ให้กระทรวงสาธารณสุข กำหนดอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำ เพื่อช่วยเหลือไม่ให้ได้รับผลกระทบมากเกินไป 6.ในระยะเริ่มต้นให้ดำเนินการตั้งแต่ 1 เมษายน 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557 โดยอัตราค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และให้ศึกษาผลที่เกิดขึ้น สรุปเสนอคณะกรรมการพิจารณาทบทวนระบบการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในภาครัฐ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งก่อนดำเนินงานในระยะที่ 2 สิ่งที่กระทรวงสาธารณสุข จะเร่งดำเนินการต่อไปหลังจากครม.มีมติเห็นชอบคือ การชี้แจงความเข้าใจให้กับทุกวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วประเทศ ในรายละเอียดและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ******************************** 31 มีนาคม 2556 แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ

ดูเพิ่มเติมในwebsiteสสจ.ชัยภูมิ