สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

Chaiyaphum Provincial Health Office

เป้าประสงค์หลัก

ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพมีความยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร MOPH

M: Mastery 

O: Originality

P: People-centeredapproach

H: Humility 

อัตลักษณ์

ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ รับผิดชอบ เสียสละ

Visits: 222982