logo

sampan

คลังรายการข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หรือรับการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มงนอนามัยสิ่งแวดล้อมๆ, รพ.ชัยภูมิ, รพ.คอนสวรรค์, สสอ.เมืองชัยภูมิ, สสอ.คอนสวรรค์ ร่วมตรวจประเมินและให้คำแนะนำ สถานประกอบการ

ข่าวจากศูนย์ICT

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมมงคลชัย ชั้น 2 อาคารภูมิพิพัฒน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ Infographic ด้านสุขภาพ ด้วย Canva

คลังสื่อ/OnePage สื่อสารมวลชน

test

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch

Scroll to Top