วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรบริหารงานสาธารณสุขระดับจังหวัดที่พัฒนาเป็น Smart Office มุ่งสู่ผลลัพธ์ด้านสุขภาพประชาชนที่เป็นเลิศ ภายใน ปี 2568

วีรภัทร กริ่งสันเทียะ

คลังรายการข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี, ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

สรุป_กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

ผลงาน KPI&PA 2562

แผนงาน_กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

Dental house model 2562

คู่มือ_กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

KPI template 2562

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch