logo

กลุ่มงานเลขานุการกิจ

คลังรายการข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวจากกลุ่มงานเลขานุการกิจ

สสจ.ชัยภูมิ จัดกิจกรรม CPR DAY หวังพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ในการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นจากสถานการณ์ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

ข่าวจากกลุ่มงานเลขานุการกิจ

โครงการอบรมวิทยากรระดับอำเภอ ตำบล ในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วยวิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวจากกลุ่มงานเลขานุการกิจ

สสจ.ชัยภูมิ ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ที่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

ข่าวจากกลุ่มงานเลขานุการกิจ

สสจ.ชัยภูมิ ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ที่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch

Scroll to Top