Category: ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(โดยวิธีสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจตำแหน่งนักวิชาการพัสดุและตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (ด้วยวิธีการสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล,ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ,ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีและตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ,ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ,ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีและตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ครั้งที่ 1)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2(สัมภาษณ์) การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีและตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 2 และ 3 (เพิ่มเติม)