logo

Category: ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)
Scroll to Top