วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรบริหารงานสาธารณสุขระดับจังหวัดที่พัฒนาเป็น Smart Office มุ่งสู่ผลลัพธ์ด้านสุขภาพประชาชนที่เป็นเลิศ ภายใน ปี 2568

ธันวาคม 20, 2019

คลังรายการข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวจากกลุ่มงานเลขานุการกิจ

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อฯ จัดประชุมถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันโรค ปีงบฯ 63 หวังให้ประชาชนได้รับวัคซีนครบถ้วนตามมาตรฐาน

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch