logo

มกราคม 9, 2020

คลังรายการข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch