logo

เมษายน 16, 2020

คลังรายการข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

covid19

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลจัตุรัส ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch