สิงหาคม 10, 2020

คลังรายการข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

(ร่าง)ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ สำหรับใช้ในโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch