วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรบริหารงานสาธารณสุขระดับจังหวัดที่พัฒนาเป็น Smart Office มุ่งสู่ผลลัพธ์ด้านสุขภาพประชาชนที่เป็นเลิศ ภายใน ปี 2568

ตุลาคม 21, 2021

คลังรายการข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ไม่มีหมวดหมู่

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch