logo

มีนาคม 16, 2023

คลังรายการข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ร่าง ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า ๒.๒ kw ชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 16 – 21 มีนาคม พ.ศ. 2566

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch

Scroll to Top