วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

ค้นหาโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน คลินิก กัญชาทางการแพทย์ไทย

จำนวน Views: 1232

บุคคลทั่วไปสามารถค้นหาคลินิกกัญชาทางการแพทย์ได้แล้ว ผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข

ค้นหาโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน คลินิก กัญชาทางการแพทย์ไทย

Visits: 1244
Views: 1232

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit