logo

เปิดให้บริการ One stop service

จำนวน Views: 2320

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เปิดให้บริการศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ผู้มารับบริการสามารถมาติดต่อได้ที่ชั้น 1 อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ทางเข้าด้านหน้า

ศูนย์ OSSC

 

Views: 2320

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Scroll to Top