วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

แจ้งรายชื่อเครื่องสำอางที่ถูกเพิกถอนใบรับจดแจ้งและเรียกเก็บคืน

จำนวน Views: 1045

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ขอแจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องรายชื่อเครื่องสำอางที่ถูกเพิกถอนใบรับจดแจ้งและเรียกเก็บคืน ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมานี้
หนังสือแจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Visits: 1072
Views: 1045

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit