logo

ข่าวประชาสัมพันธ์ คบส. 15 ธ.ค. 63

จำนวน Views: 1684

 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ เป็นการพิทักษ์ประโยชน์และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย ตามหนังสือที่ สธ 1005.1/ว340 จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ 

1.คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ปลด “ใบกัญชา ใบกัญชง” พ้นบัญชียาเสพติดให้ประชาชนใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และสุขภาพวิถีพื้นบ้าน

2.เปิด อย.สคูล เทรนด์การเรียนรู้สำหรับผู้บริโภคยุคใหม่ วิถี New Normal

3.อย่าหลงเชื่อ กาแฟอ้างเสริมสมรรถภาพทางเพศ เสี่ยงถึงตาย

4.อย. แนะวิธีปลอดภัย ปลอดเอดส์ รู้จักเลือกถุงยางอนามัยได้มาตรฐานมีเลข อย.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขชัยภูมิ

Views: 1684

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Scroll to Top