ข้อมูลตลาดสดน่าซื้อ

จำนวน Views: 345

เกณฑ์ด้านอาหารปลอดภัย ( ๖ ข้อ ) ดาวโหลดที่นี่
อาหารที่วางจำหน่ายอยู่ภายในตลาด  ต้องผ่านการตรวจหาสารปนเปื้อน  ๖  ชนิด  ซึ่งต้องตรวจไม่พบสารปนเปื้อน  หรือพบแต่ไม่เกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหมายกำหนดไว้  การตรวจสอบ โดยวิธีการใช้ชุดทดสอบอย่างง่าย ( หรือเรียกว่า Test kit )  หรือส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Laboratory)สารปนเปื้อน  ๖  ชนิด ได้แก่
๑. สารบอแรกซ์  ในอาหารจำพวก เนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์แปรรูป เช่น  ลุกชิ้น ไส้กรอก  คอกเทล ฮอทดอก รวมถึง ลอดช่อง  ทับทิมกรอบ เป็นต้น
๒. สารฟอร์มาลีน  ในอาหารจำพวกอาหารทะเลสด และผักสด  
๓. สารกันรา (กรอซาลิซิลิค)   ในอาหารจำพวกผักและผลไม้ดอง
๔. สารฟอกขาว ในอาหารจำพวกถั่วงอก  ขิงซอย น้ำตาลมะพร้าว หรือน้ำตาบปี๊บ เป็นต้น
*๕. ยาฆ่าแมลง  ในอาหารจำพกผักและผลไม้สด
*๖. สารเร่งเนื้อแดง 

 ** ๕ และ ๖ ( ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ )

เกณฑ์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ( ๔ ข้อ )

๑.มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค หรือมีระบบเสียงตามสายของตลาด

๒.มีจุดทดสอบสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย ๕  ชนิด และมีเจ้าหน้าที่ประจำ

๓.มีเครื่องชั่งกลางที่ได้มาตรฐานไว้ให้บริการกับผู้บริโภค  อย่างน้อย ๑  จุด และมีป้ายบอกอย่างชัดเจน

๔.มีการติดป้ายบอก หรือแสดงราคาสินค้าที่วางจำหน่ายในแต่ละรายการ   

“ ผู้บริโภค  ต้องรักษาสิทธิ  ผู้ผลิต ต้องรักษาคุณภาพและมาตรฐาน ”

เกณฑ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (๔๐ข้อ )

๑.ด้านสุขลักษณะทั่วไป 
– ตลาดต้องมีโครงสร้างอาคารที่มั่นคง  แข็งแรง สะอาด ถูกสุขลักษณะ  การจัดวางจำหน่ายสินค้าเป็นหมวดหมู่และแยกตามประเภทของสินค้า  มีแสงสว่างที่เพียงพอ และมีการระบายอากาศที่ดี  ไม่อับชื้นและไม่ร้อนอบอ้าว
๒.ด้านการจัดการมูลฝอย 
– มีการคัดแยกประเภทของมูลฝอย  มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ 
๓.ด้านการจัดหาน้ำดื่นน้ำใช้ 
– มีน้ำดื่นและน้ำประปาที่สะอาดและเพียงพอไว้ให้บริการ 
๔.ด้านการจัดการน้ำเสีย 
– ภายในตลาดไม่มีน้ำท่วมขัง  รางระบายน้ำภายในตลาดมีลักษณะเป็นรางรูปตัวยูและเป็นรางเปิด  ไม่อุดตัน สามารถระบายน้ำได้ดี  มีที่ดักเศษมูลฝอยและมีบ่อดักไขมันที่สามารถใช้งานได้  ให้บริการ 
๕.ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล 
– ต้องมีห้องส้วมแยกเพศ ( ชาย-หญิง )  ภายในสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น มีการระบายอากาศที่ดี และอุปกรณ์ที่ใช้งานภายในห้องส้วมไม่ชำรุด มีน้ำใช้เพียงพอและตลอดระยะเวลาที่เปิดใช้งาน มีสบู่ล้างมือ และมีกระดาษชำระไว้ให้บริการ หรือจัดให้มีจุดให้ซื้อได้  ตลอดจนภายในห้องส้อมต้องมีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะไว้ให้ทิ้งมูลฝอย  มีแสงสว่างที่เหมาะสม และมีผู้รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาด  ตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ ( HAS ) 
๖.ด้านการป้องกัน  ควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค
– มีแผนการควบคุมและปฏิบัติตามแผนการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรค อย่างสม่ำเสมอ
๗.ด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
– จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาด และต้องจัดให้มีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลเป็นเป็นประจำ อย่างน้อยเดือนละ  ๒  ครั้ง

Visits: 357
Views: 345

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙ ชนิดมีระบบกรองอากาศ(สำหรับห้องผู้ป่วยพิเศษชนิดมีห้องน้ำ) โรงพยาบาลหนองบัวแดง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Read More »

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »

-ร่าง- ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน ๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

Read More »

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit