logo

ข้อมูลตลาดสดน่าซื้อ

จำนวน Views: 1702

เกณฑ์ด้านอาหารปลอดภัย ( ๖ ข้อ ) ดาวโหลดที่นี่
อาหารที่วางจำหน่ายอยู่ภายในตลาด  ต้องผ่านการตรวจหาสารปนเปื้อน  ๖  ชนิด  ซึ่งต้องตรวจไม่พบสารปนเปื้อน  หรือพบแต่ไม่เกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหมายกำหนดไว้  การตรวจสอบ โดยวิธีการใช้ชุดทดสอบอย่างง่าย ( หรือเรียกว่า Test kit )  หรือส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Laboratory)สารปนเปื้อน  ๖  ชนิด ได้แก่
๑. สารบอแรกซ์  ในอาหารจำพวก เนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์แปรรูป เช่น  ลุกชิ้น ไส้กรอก  คอกเทล ฮอทดอก รวมถึง ลอดช่อง  ทับทิมกรอบ เป็นต้น
๒. สารฟอร์มาลีน  ในอาหารจำพวกอาหารทะเลสด และผักสด  
๓. สารกันรา (กรอซาลิซิลิค)   ในอาหารจำพวกผักและผลไม้ดอง
๔. สารฟอกขาว ในอาหารจำพวกถั่วงอก  ขิงซอย น้ำตาลมะพร้าว หรือน้ำตาบปี๊บ เป็นต้น
*๕. ยาฆ่าแมลง  ในอาหารจำพกผักและผลไม้สด
*๖. สารเร่งเนื้อแดง 

 ** ๕ และ ๖ ( ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ )

เกณฑ์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ( ๔ ข้อ )

๑.มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค หรือมีระบบเสียงตามสายของตลาด

๒.มีจุดทดสอบสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย ๕  ชนิด และมีเจ้าหน้าที่ประจำ

๓.มีเครื่องชั่งกลางที่ได้มาตรฐานไว้ให้บริการกับผู้บริโภค  อย่างน้อย ๑  จุด และมีป้ายบอกอย่างชัดเจน

๔.มีการติดป้ายบอก หรือแสดงราคาสินค้าที่วางจำหน่ายในแต่ละรายการ   

“ ผู้บริโภค  ต้องรักษาสิทธิ  ผู้ผลิต ต้องรักษาคุณภาพและมาตรฐาน ”

เกณฑ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (๔๐ข้อ )

๑.ด้านสุขลักษณะทั่วไป 
– ตลาดต้องมีโครงสร้างอาคารที่มั่นคง  แข็งแรง สะอาด ถูกสุขลักษณะ  การจัดวางจำหน่ายสินค้าเป็นหมวดหมู่และแยกตามประเภทของสินค้า  มีแสงสว่างที่เพียงพอ และมีการระบายอากาศที่ดี  ไม่อับชื้นและไม่ร้อนอบอ้าว
๒.ด้านการจัดการมูลฝอย 
– มีการคัดแยกประเภทของมูลฝอย  มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ 
๓.ด้านการจัดหาน้ำดื่นน้ำใช้ 
– มีน้ำดื่นและน้ำประปาที่สะอาดและเพียงพอไว้ให้บริการ 
๔.ด้านการจัดการน้ำเสีย 
– ภายในตลาดไม่มีน้ำท่วมขัง  รางระบายน้ำภายในตลาดมีลักษณะเป็นรางรูปตัวยูและเป็นรางเปิด  ไม่อุดตัน สามารถระบายน้ำได้ดี  มีที่ดักเศษมูลฝอยและมีบ่อดักไขมันที่สามารถใช้งานได้  ให้บริการ 
๕.ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล 
– ต้องมีห้องส้วมแยกเพศ ( ชาย-หญิง )  ภายในสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น มีการระบายอากาศที่ดี และอุปกรณ์ที่ใช้งานภายในห้องส้วมไม่ชำรุด มีน้ำใช้เพียงพอและตลอดระยะเวลาที่เปิดใช้งาน มีสบู่ล้างมือ และมีกระดาษชำระไว้ให้บริการ หรือจัดให้มีจุดให้ซื้อได้  ตลอดจนภายในห้องส้อมต้องมีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะไว้ให้ทิ้งมูลฝอย  มีแสงสว่างที่เหมาะสม และมีผู้รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาด  ตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ ( HAS ) 
๖.ด้านการป้องกัน  ควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค
– มีแผนการควบคุมและปฏิบัติตามแผนการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรค อย่างสม่ำเสมอ
๗.ด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
– จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาด และต้องจัดให้มีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลเป็นเป็นประจำ อย่างน้อยเดือนละ  ๒  ครั้ง

Views: 1702

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Scroll to Top