logo

Q: ผู้ป่วยที่ต้องการใช้กัญชาต้องทำอย่างไร

จำนวน Views: 1344

A: องค์เภสัชกรรม กำลังเร่งผลิตน้ำมันกัญชา คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 ผู้ป่วยที่ต้องการใช้น้ำมันกัญชาในการรักษาโรค ให้ติดต่อกับโรงพยาบาลที่มีความพร้อม โดยมีแพทย์ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้สั่งจ่ายกัญชา มีเภสัชกรที่ผ่านการอบรมเป็นผู้จ่ายกัญชา และมีน้ำมันกัญชาไว้สำหรับให้บริการผู้ป่วย อีกทั้งยังมีโรงพยาบาลหลายแห่งเป็นแหล่งผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาผสม จำนวน 16 ตำรับ เพื่อส่งยาแผนไทยเหล่านั้นให้กับโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการให้บริการ ไม่แนะนำให้ซื้อน้ำมันกัญชาจากแหล่งอื่น เนื่องจากไม่สามารถทราบได้ว่ามีคุณภาพดีหรือไม่ หรือมีสิ่งปลอมปนที่อาจเป็นอันตรายปนเปื้อนอยู่หรือไม่

Views: 1344

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Scroll to Top