logo

Q: กัญชง สามารถปลูกได้โดยทั่วไปหรือไม่

จำนวน Views: 2042

A: กัญชง จัดเป็นยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 เช่นเดียวกับกัญชา แต่อนุญาตให้ปลูกเพื่อผลิตเป็นเส้นใยได้ ในพื้นที่ที่กำหนด โดยจะต้องได้รับใบอนุญาตให้ปลูกกัญชง เสียก่อนจึงจะปลูกกัญชงได้

Views: 2042

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Scroll to Top