กฏหมายที่เกี่ยวข้องด้านอาหารปลอดภัย

จำนวน Views: 369

 

1 พระราชบัญญัติ มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

2 พระราชบัญญัติ ปุ๋ย พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550

 3 พระราชบัญญัติ พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535

 4 พระราชบัญญัติ คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542

 5 พระราชบัญญัติ กักพืช พ.ศ. 2507 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542

 6 พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544

 7 พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535

 8 พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม พ.ศ. 2511

 9 พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. 2522

 10 พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

 11 พระราชบัญญัติ มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503

 12 พระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522

 13 พระราชบัญญัติ สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

 14 พระราชบัญญัติ คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551

 15 พระราชบัญญัติ การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551

Visits: 470
Views: 369

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙ ชนิดมีระบบกรองอากาศ(สำหรับห้องผู้ป่วยพิเศษชนิดมีห้องน้ำ) โรงพยาบาลหนองบัวแดง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Read More »

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »

-ร่าง- ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน ๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

Read More »

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit