logo

กฏหมายที่เกี่ยวข้องด้านอาหารปลอดภัย

จำนวน Views: 1272

 

1 พระราชบัญญัติ มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

2 พระราชบัญญัติ ปุ๋ย พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550

 3 พระราชบัญญัติ พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535

 4 พระราชบัญญัติ คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542

 5 พระราชบัญญัติ กักพืช พ.ศ. 2507 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542

 6 พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544

 7 พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535

 8 พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม พ.ศ. 2511

 9 พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. 2522

 10 พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

 11 พระราชบัญญัติ มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503

 12 พระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522

 13 พระราชบัญญัติ สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

 14 พระราชบัญญัติ คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551

 15 พระราชบัญญัติ การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551

Views: 1272

Leave a Replay

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขชัยภูมิ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธรณสุขในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดงานบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้ง ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Cpho Media

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Scroll to Top